Vecākiem

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē

Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr. 4/2015 “Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, nosaka:

 • Vecāku (likumisko pārstāvju) Pieteikumu (vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai) reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Inčukalna novada domē no brīža, kad tiek reģistrēta bērna dzimšana;
 • pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi;
 • pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri līdz attiecīgā gada 1.septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē;
 • Darbinieks pēc 31. maija paziņo pretendentu vecākiem (elektroniski vai uz pasta adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi;
 • vecākiem ir pienākums, saņemot paziņojumu no Komisijas par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē, 15 dienu laikā informēt par informācijas saņemšanu un Izglītības iestādes apmeklēšanu;
 • Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:

-iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat.sadaļā Vecākiem);

-bērna dzimšanas apliecības kopiju;

-bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

-medicīnisko karti ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;

-profilaktisko potēšanas karti;

-izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegumu formas

Gada publiskais pārskats par 2016.gadu

1. Pamatinformācija
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde „Minka” ar filiāli „Lapsiņa” ir Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101 11 11, licences Nr.V – 4863, izdota 2011. gada 28. oktobrī).
Iestādes juridiskā adrese – Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
Filiāle „Lapsiņa” – Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140.
Iestādes vadītāja – Indra Podziņa.
PII “Minka” darbojas 5 grupas, filiālē „Lapsiņa” – 2 grupas. PII „Minka” apmeklē izglītojamie, sākot no pusotra gada vecuma. Obligāto 5 – 6 gadīgo bērnu apmācību 2015./16. mācību gadā apguva 42 izglītojamie.
Iestādi apmeklēja 154 izglītojamie (uz 2016. gada 1.septembri). PII „Minka” – 116 izglītojamie, filiālē „Lapsiņa” – 81 izglītojamie.

Izglītojamo sadalījums pēc dzimšanas gadiem:
2015. – 4
2014. – 30
2013. – 43
2012. – 35
2011. – 35
2010 – 7

2016/2017 mācību gada 1.septembrī PII „Minkā” un filiālē „Lapsiņa” savas pirmsskolēna gaitas uzsāka 41 izglītojamais.
Iestādes darbības virzieni un mērķi

Saskaņā ar 2012.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”nosacījumiem:
Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
Pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir:

 1. Sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi.
 2. Sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību.
 3. Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi.
 4. Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību.
 5. Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti.
 6. Sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)

 • Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību. Mācību satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz audzēkņu praktisko darbību (eksperimenti, modelēšana un lomu spēles u.c.).
 • Sekmēt izglītojamo runas attīstību ikdienas mācību procesā, regulāri vingrinot elpošanas un artikulācijas aparātu (lūpu, mēles, žokļa, aukslēju vingrinājumi).
 • Stiprināt audzēkņu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos. Īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, iesaistot izglītojamo vecākus.
 • Veicināt izpratnes veidošanos par veselības un savstarpējo attiecību kultūru, cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai.
 • Sekmēt audzēkņu kustību aktivitātes svaigā gaisā. Pilnveidot materiālo bāzi ar pašdarinātu, audzēkņu interesēm atbilstošu, daudzveidīgu inventāru kustību aktivitātēm svaigā gaisā.

2016.gada 24.februārī PII „Minka” filiāle “Lapsiņa” īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Mūzikas un kustību sintēze. Radoša pieeja muzicēšanas procesam”, pie sevis uzņemot un daloties pieredzē ar Pierīgas pirmsskolu pedagogiem. 2016.gada 16.martā pedagogu profesionālās pilnveides programma PII “Minkā” – „Artikulācijas aparāta vingrinājumu iekļaušana ikdienas integrētajā mācību procesā”.

Nozīmīgākie pasākumi:

 • Karnevāls – “Ugunīgā Pērtiķa gadu sagaidot”
 • Sveču diena – izstāde, sveču liešanas darbnīcas
 • Dzimtās valodas diena
 • Meteņi
 • Mazo vokālistu koncerts “Cālis 2016”
 • Lieldienas
 • Lielā Talka – PII „Minka” bija reģistrētā talkošanas vieta.
 • Putnu vērošana
 • PII ”Minka”42 gadu jubilejas koncerts “Minkas mazie talanti”
 • Grupu pasākumi veltīti Mātes dienai – Pavasara koncerti
 • Izlaidumi “Paliec sveiks, PII ”Minka””
 • „Minkas gudrās spēles”
 • Mācību ekskursijas – uz Tērvetes dabas parku
 • Līgo svētki
 • Zinību diena
 • Tēvu dienas pasākums – Orientēšanās
 • Vislatvijas Olimpiskā diena
 • Miķeļdiena/Rudentiņa svētki
 • Pārgājiens: „Pretī zelta rudenim”
 • Gadskārtu svētki Mārtiņi
 • Mācību ekskursijas – pārgājieni “Mans novads”
 • Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs koncerts, latvju rakstu zīmes izlikšana ar svecītēm, iedegšana
 • Ziemassvētku gaidīšanas svētki – svētku gaismiņu iedegšana PII teritorijā
 • Rūķu darbnīcas kopā ar vecākiem
 • Ziemassvētku pasākumi grupās.

Iestādē regulāri viesojās dažādi viesmākslinieki ar daudzveidīgām koncertprogrammām un teātra izrādēm bērniem.
Metodiskie pasākumi darbiniekiem – pedagoģiskās padomes sēdes, plānošanas sapulces, darbinieku sapulces, atklātās nodarbības.

2. Personāls
Iestādē strādā 18 pedagogi – 14 pirmsskolas skolotāji, 2 mūzikas skolotājas, sporta skolotāja, 2 logopēdi, 8 audzinātāju palīgi un 10 tehniskie darbinieki.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, iestādes pedagogi veica savas profesionālās kompetences pilnveidi.

3.Iestādes darbības rezultāti saimnieciskajā jomā
PII ”Minka” pabeigta piebūves (jaunas ēdamzāles, telpas administrācijai) celtniecība. Filiālē „Lapsiņa” – pārbūvēta jaunākās grupiņa garderobe un savienojošais gaitenis ar PASAM „Gauja”. Lielās Talkas ietvaros izveidota funkcionāla skaņu siena PII “Minkas” teritorijā, atjaunoti apstādījumi un zālājs.
Izveidota PII „Minka” mājas lapu, lai uzlabotu informācijas apmaiņu ar izglītojamo vecākiem.

4.Nākamā gadā plānotie pasākumi
2017. gada galvenie mērķi un uzdevumi saistīti ar IZM pirmsskolas izglītības mācību satura programmu realizēšanu, daudzveidojot pedagoģisko līdzekļu pielietojumu pedagoģiskajā darbā un uzlabojot integrēto rotaļnodarbību kvalitāti, mācību darba organizāciju.
Plānots turpināt pedagogu profesionālo pilnveidošanu un motivēšanu dalībai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. Piedalīties Pierīgas novadu pirmsskolas pedagogu 2016/2017 mācību gada radošos darbu skatē.
Tiks turpināts darbs pie iestādes laukumu labiekārtošanas – jaunu rotaļiekārtu uzstādīšana. Plānots veikt svētku un sporta zāles remontu filiālē “Lapsiņa”.

Ēdienkartes paraugs nedēļai PII Minka

PIRMDIENA
BROKASTISMannā biezputra(1,7) ar avenēm. Kakao(7).
PUSDIENASMakaroni ar malto gaļu(1,7) 150. Salāti.. Ķīselis ar vaniļas krēmu(7)
LAUNAGSBaltmaize ar sviestu un sieru(1,7). Dārzeņu plate. Tēja.
OTRDIENA
BROKASTISPiecu graudu biezputra(1,7) ar ievārījumu. Kakao(7) . Auglis.
PUSDIENASSakņu – siera zupa(7). Rupjmaize(1). Biezpiena sacepums(1,3,7) ar ķīseli.
LAUNAGSGraudu maize ar sviestu un šķiņķi(1,7). Tēja ar citronu. Cepumi(1,3,7).
TREŠDIENA
BROKASTISAuzu pārslu biezputra(1,7) ar ievārījumu. Kafija(7).
PUSDIENASCūkgaļas šnicele ar kartupeļiem un mērci(1,3,7). Salāti. Biezais upeņu ķīselis ar pienu(7).
LAUNAGSPiena nūdeļu zupa(1,7). Biezpiena sieriņš(7).
CETURTDIENA
BROKASTISSakņu salāti(3,7). Saldskābmaize ar sviestu(1,7). Kakao(7).
PUSDIENASFrikadeļu zupa ar rīsiem(3). Rupjmaize(1). Griķi ar cūkgaļas gulašu(1,7). Svaigs gurķis. Dzērveņu morss.
LAUNAGSBiezpiens ar krējumu(7). Baltmaize(1) ar ievārījumu. Tēja ar citronu.
PIEKTDIENA
BROKASTISOmlete(3,7). Kliju maize ar sviestu(1,7). Tēja.
PUSDIENASZivju kotlete ar kartupeļiem un mērci(1,3,7). Salāti. Piena ķīselis(7) ar mērci.
LAUNAGSKukurūzas pārslas ar pienu(7). Augļi.

* Cipars, kas norādīts iekavās, apzīmē alergēnu grupu, ko var saturēt attiecīgais produkts.

Ēdienkartes paraugs nedēļai PII Minka filiālē Lapsina

PIRMDIENA
BROKASTISAuzu pārslu biezputra(1,7) ar ogu biezeni. Kakao(7).
PUSDIENASSakņu – buljona zupa. Rupjmaize(1). Makaroni ar vistas gaļas gulašu(1,7). Tomāts. Sulas dzēriens.
LAUNAGSKarstā siera maize(1,3,7). Tēja. Auglis.
OTRDIENA
BROKASTISGriķu piena zupa(7). Baltmaize ar sviestu un sieru(1,7).
PUSDIENASVārīta vista ar kartupeļiem un mērci(1,7). Salāti. Kakao ķīselis ar pienu(7).
LAUNAGSKefīra pankūkas ar ogu biezeni(1,3,7). Tēja. Auglis.
TREŠDIENA
BROKASTISOlu kultenis(3). Kliju maize ar sviestu un tomātu(1,7). Tēja.
PUSDIENASBiešu zupa. Rupjmaize(1). Kartupeļu – gaļas sautējums(7). Svaigs gurķis. Kefīrs(7).
LAUNAGSKukurūzas pārslas ar pienu(7). Auglis.
CETURTDIENA
BROKASTISPiena nūdeļu zupa(7). Kliju maize ar sviestu(1,7). Auglis.
PUSDIENASCepti cūkgaļas tefteļi ar kartupeļiem un mērci(1,3,7). Salāti. Rupjmaizes krēms(7) ar ķīseli.
LAUNAGSBiezpiens ar krējumu(7). Baltmaize(1) ar ogu biezeni. Tēja.
PIEKTDIENA
BROKASTISVārīti cīsiņi. Kliju maize ar sviestu(1,7). Kafija(7).
PUSDIENASZivju zupa(4). Rupjmaize(1). Kartupeļi ar maltās gaļas mērci(1,7). Salāti. Kompots.
LAUNAGSMannā biezputra(1,7) ar ķīseli. Auglis.

* Cipars, kas norādīts iekavās, apzīmē alergēnu grupu, ko var saturēt attiecīgais produkts.

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.