Vasaras raibumi Minkā

Vasaras raibumi “Minkā”

Ir atkal vasara savā plaukumā, skolas bērni vaļojas savā pelnītajā brīvdienu atpūtā, arī daudzi mūsu iestādes audzēkņi līksmi bauda vasaras priekus. Tikmēr mēs turpinām darbu teju ierastā ikdienas režīmā.

Atskatoties nesenajā pagātnē, tikai pāris mēnešus atpakaļ, vēlamies pateikt, ka ļoti aktīvs un darbīgs, kā ik gadus, bijis maija mēnesis. Vēl jo vairāk tādēļ, ka šogad bērnudārza durvis pēdējo reizi vēra daudz krietnāks bērnu pulciņš. Uz skolas 1.klasi un 6-gadīgo pirmsskolas grupiņu aizgāja 42 bērni. Atvadas no bērnudārza tika svinētas īpašā gaisotnē Inčukalna Tautas namā – vecāko grupiņu audzēkņi klātesošos priecēja ar koncertu. Savukārt filiāles “Lapsiņa” bērni tradicionāli no savas iestādes atvadījās uzpostajā svinību zālē. Paldies visiem, kuri atrada laiku iesaistīties svētku telpu noformēšanā, priekšnesumu sagatavošanā, svētku pasākumu norisē, bet visu to labāko vēlam vecākiem, kuru bērni savas izglītības gaitas turpinās citā izglītības iestādē. Lai izdodas!

Izlaidumi garām! Klāt jūnijs! Pirmais vasaras mēnesis, un šis laiks atspoguļojās arī iestādes darba režīmā. Lai arī ne pārāk, tomēr nedaudz bija sarucis bērnu daudzums, tādēļ “Minkā” darbojās mazāks bērnu grupu skaits. Nozīmīgākais šī mēneša pasākums – Vasaras Saulgrieži – bērni gāja rotaļās, cienājās ar sieru un pīrādziņiem, skolotājas iesaistīja bērnus dažādās aktivitātēs, saistītās ar Saulgriežu rituāliem.

Bet jūlijs tika aizvadīts, vairāk pievēršoties aktivitātēm brīvā dabā, smeļoties spēkus un saules enerģiju jaunam darba cēlienam. Savu nedalīti pozitīvo attieksmi pret Inčukalna novada tradīcijām pauda “Minkas” darbinieki, arī bērni un viņu vecāki, piedaloties novada svētkos, kas notika 6. jūlijā. Ar prieku darbinieki iesaistījās ozollapu viju pīšanā, ziedu lasīšanā, palīdzēja noorganizēt bērnu svētku gājienu, darbojās radošajās darbnīcās, un, protams, ar pašu Minku priekšgalā kopā ar citu novada iestāžu kolektīviem lepni soļoja svētku gājienā. Savukārt 19.jūlijā “Minkā” kopā tika saaicināti vecāki uz jauno bērnu uzņemšanas dienu. Vecāku atsaucība bija ļoti liela. Prieks, ka šoreiz uz šo tikšanos ieradās arī tēti. Jaunie vecāki noklausījās lekciju par bērnu adaptāciju, ieklausījās speciālista padomos, kā vieglāk bērnam uzsākt bērnudārza gaitas. Bija iespēja iepazīties ar iestādi, ielūkoties bērnu jaunajās grupu telpās, noslēgt līgumus.

Un tagad par turpmāko.

Laikā no 29.jūlija līdz 23.augustam iestāde ir slēgta.

Darbu atsākam 26.augustā ierastajā režīmā.

2. septembrī plkst. 9.00 visi – gan jaunuzņemtie bērni, gan esošie audzēkņi ar vecākiem ir gaidīti uz svinīgo brīdi laukumiņā pie iestādes, lai kopīgi ar Burtu meitiņu un Minku iezvanītu jaunā mācību gada sākumu. Uz tikšanos!

PII “Minka” vadības komanda