PII Minka iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” Iekšējās kārtības noteikumi

19.08.2021.

Nr.2

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta
trešās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu.

1.Vispārīgie jautājumi
Siguldas novada Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes Minka (turpmāk tekstā – iestāde) iekšējās kārtības noteikumi( turpmāk tekstā noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kas ir saistoša visiem darbiniekiem, izglītojamiem ,viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

1.1.Noteikumi nosaka:
1.1.1 vispārīgos jautājumus,
1.1.2. izglītojamo pienākumus un tiesības;
1.1.3. iestādes un vecāku līdzdarbības formas;
1.1.4. iestādes darbības un izglītības procesa organizāciju;
1.1.5. izglītojamo uzvedību Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos;
1.1.6. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;
1.1.7. izglītojamo ierašanos iestādē drošību un došanos prom no iestādes;
1.1.8. izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē;
1.1.9. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai
1.1.10. darbinieku rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
1.1.11. nepiederošu personu uzturēšanos Iestādē;
1.1.12. izglītojamo personu datu aizsardzību, izglītojamo darbības foto un video fiksāciju;
1.1.13. iesniegumu, sūdzību, ierosinājumu saņemšanu, reģistrēšanu un izskatīšanu;
1.1.14. kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;
1.1.15. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tā teritorijā;
1.1.16. atbildību par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
1.1.17. noslēguma jautājumus.

2Izglītojamo pienākumi un tiesības
1.Tiesības:
2.1.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību, piedaloties rotaļnodarbībās, rotaļās un citās aktivitātēs, ,piedalīties Iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos;
2.1.2. apgūt zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes un iemaņas, saņemt sava darba novērtējumu;
2.1.3. pedagoģiskajā procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses atbilstoši individuālajām vajadzībām, iespējām un izglītības programmas saturam;
2.1.4. saņemt paskaidrojumus un palīdzību no skolotājiem, skolotāja palīga un citiem Iestādes darbiniekiem;
2.1.5. būt drošā vidē, saņemt veselības un dzīvības aizsardzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības;
2.1.6. izglītošanās procesā izmantot Iestādes telpas, teritoriju, nepieciešamos mācību līdzekļus un rotaļu vidi;
2.1.7. pēcpusdienas cēlienā papildus apmeklēt maksas pulciņus;
2.1.8. pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c;
2.1.9. uz personas datu aizsardzību.

2.2. Pienākumi:
2.2.1. regulāri apmeklēt iestādi, apgūstot valsts vai pašvaldības apmaksātas pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši veselības stāvoklim, spējām;
2.2.2. piecgadīgiem un sešgadīgiem izglītojamajiem obligāti apmeklēt mācību nodarbības.;
2.2.3. ar cieņu izturēties pret Iestādes darbiniekiem, citiem pieaugušajiem un vienaudžiem;
2.2.4. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās simboliem;
2.2.5. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus, vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tai skaitā lojalitāti Latvijas valstij;
2.2.6. neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos;
2.2.7. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu);
2.2.8. atbildīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību vietā, kurā tie atrodas;
2.2.9. pēc rotaļāšanās un pirms iešanas mājās sakārtot rotaļu vietu un darba piederumus;
2.2.10. uzturēties telpās un rotaļu laukumā kopā ar grupas biedriem, bez pieaugušā atļaujas un klātbūtnes viens nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju;
2.2.11. ievērot šos un citus noteikumus, kas ir spēkā Iestādē, tai skaitā Drošības instrukcijas izglītojamajiem.

3.Iestādes un vecāku līdzdarbības formas.
3.1 Bērnu vecāki ir atbildīgi , lai viņu bērns iegūtu obligāto pirmsskolas izglītību. Vecāku pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums;
3.2. Visi vecāki grupu sapulcēs un jauno vecāku kopsapulcē, darbinieki darbinieku sapulcēs vai individuāli tiek iepazīstināti ar informāciju par Noteikumos ietverto saturu, ko apliecina ar savu parakstu;
3.3. Iestājoties Iestādē, iesniegt/uzrādīt sekojošus dokumentus:
3.3.1 vēstuli par vietas nodrošinājumu;
3.3.2. iesniegumu;
3.3.3. medicīnisko karti ( forma 026/u)
3.3.4. bērna dzimšanas apliecību;
3.3.5. jānoslēdz līgums ar ēdinātāju.
3.4. Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem, par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, izmaiņām veselības stāvoklī, izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Vecāki ir atbildīgi par iestādei sniegtajām ziņām un informāciju.
3.5. Informēt grupas skolotājus par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība.
3.6. Neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus un citu informāciju.
3.7. Neizplatīt nepārbaudītu, nepatiesu, diskreditējošu informāciju (video, foto, rakstus) par Iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem publiskajā telpā, tajā skaitā sociālajos tīklos. Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumā vērsties pie Iestādes administrācijas. Ir tiesības uz personas datu aizsardzību.
3.8. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek telpās, izmantot maiņas apavus;
3.9. Vecāku līdzdarbība izglītības procesā tiek īstenota, iestādei veicot šādas darbības:
3.9.1. informācijas apmaiņa notiek e-klasē, Whatsapp grupās,vecāku informācijas stendā, individuālās sarunās.
3.9.2. informējot bērnu vecākus par nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
3.9.3. informējot bērna vecākus par savam bērnam nepieciešamo sporta nodarbībām (sporta tērps un sporta apavi ar neslīdošu zoli), par minēto lietu tīrību atbild vecāki;
3.9.4. informējot bērna vecākus par bērnam nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem, kas nepieciešami izglītības procesam;
3.9.5. sniedzot skaidrojumu vecākiem, ka ar cieņu un toleranci ir nepieciešams izturēties pret iestādes darbiniekiem, lai vecāki to izskaidrotu bērniem, sekmējot to, lai bērnam veidotos pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Tādējādi aizliedzot iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties, bērnu klātbūtnē nerisināt problēmu jautājumus ar Iestādes darbiniekiem un citiem bērnu vecākiem;
3.9.6. informējot bērna vecākus, ka pret iestādes mantu un teritoriju ir nepieciešams izturēties saudzīgi, mācot to arī bērnam;
3.9.7. sniedzot skaidrojumu, ka bērnu rotaslietas (auskari, kaklarotas, gredzeni) nedrīkst būt asas un neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību, netraucētu mācību procesu (sportā un citās aktivitātēs);
paskaidrojot, ka aizliegts iestādē un tās teritorijā ienest un lietot vardarbību veicinošus priekšmetus,
asus, viegli uzliesmojošus priekšmetus un vielas, medikamentus,
nodrošinot sava bērna un apkārtējo izglītojamo drošību, jāseko, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi.
3.9.8. neļaut bērniem līdzi ņemt rotaļlietas, asus, plīstošus priekšmetus, košļājamo gumiju, zāles, mobilos telefonus, dažādus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus (lūpu, acu krāsas, nagu laku, lakas, aerosolus);
3.9.9. aizliedzot mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos iestādes teritorijā;
3.9.10. veicinot bērnu vecāku piedalīšanos iestādes organizētajos pasākumos;
3.9.11. paskaidrojot, ka bērnu jubilejas pasākumi jāsaskaņo ar grupas darbiniekiem, neizvēlēties jubilejas cienastam neveselīgas pārtikas preces( treknus konditorejas izstrādājumus, čipsus, gāzētas limonādes, u.c.) Raudzīties, lai pārtikas produktiem nebūtu beidzies realizācijas termiņš;
3.9.12. piedāvājot vecākiem iesaistīties, sniedzot palīdzību iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas uzturēšanas kārtībā;
3.9.13. informējot, ka bērna vecākiem ir jāpiedalās grupas vecāku sapulcēs;
veicinot bērna vecākus izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus iestādes dzīves pilnveidošanai, iesaistīties Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos.
3.9.14. izglītojamo uz Iestādi atvest veselu, tīru, sakoptu ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu. Apģērbam jāatbilst izmēram un sezonas prasībām.
3.9.15. izglītojamā klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem;
3.9.16. nekaunināt, nelamāt , neaizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par izglītojamo nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt darbiniekus;
3.10. Noteikumi atrodas grupās, skolotāju telpā un pie iestādes vadītājas.
3.11. Katra mācību gada sākuma pirmajā grupas vecāku sapulcē vecākus atkārtoti iepazīstina ar Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu ( pielikums Nr.1)iestādē izstrādāti drošības noteikumi 2-4, un 5-7 gadus veciem izglītojamajiem.
3.12. Katra mācību gada sākumā vai atbilstoši nepieciešamībai grupu skolotāja iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem un Drošības instrukcijām (ugunsdrošība; elektrodrošība; sporta nodarbībās, pasākumos un sacensībās; drošība pastaigās, ekskursijās un pārgājienos; ceļu satiksmes drošība; drošība uz ūdens un ledus; rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās; pirmās palīdzības sniegšana).
3.13. Skolotāja veic ierakstu e-klasesžurnālā par iepazīstināšanu ar Noteikumiem, vajadzības gadījumā minot konkrētu Noteikumu punktu, par kuru veiktas pārrunas.
3.14. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.
3.15. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem vai izmaiņām tajos tiek iepazīstināti darbinieku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.

4.Iestādes darbības un Izglītības procesa organizācija.

4.1.Iestādē īsteno šādu licencētu pirmsskolas izglītības programmu:
4.1.1. vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111);
4.2. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes notiek saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Domes Saistošiem noteikumiem Nr.
4.3. Iestādei ir piecu dienu darba nedēļa ar darba laiku no plkst. 07:00 līdz 19:00. Pirmssvētku dienās Iestādes darba laiks saīsināts par vienu stundu saskaņā ar Darba likuma 135.pantu.
4.4. Kalendārā noteiktās valsts svētku dienās Iestāde ir slēgta.
4.5. Iestādi apmeklē izglītojamie vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
4.6. Izglītošanas procesa organizāciju un saturu nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (vērtības, tikumi, mācību jomās obligātā satura apguves plānotie sasniedzamie rezultāti, īstenošanas principi), Iestādes vadītājas apstiprināts dienas ritms, Iestādes mācību gada darba plāns un tematiskais plāns.
4.7. Lai veicinātu pilnvērtīgu mācību satura apguvi, Iestādē strādā atbalsta personāls –logopēds.
4.8. Ēdināšanas laiki un ēdienkarte izvietoti grupās, vecāku informatīvajā stendā.;
4.9. Pilnvērtīgu uzturu, izglītojamajam atrodoties Iestādē, nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs. Ēdiena kvalitātes kontroli veic Iestādes medicīnas māsa vai Vadītāja;
4.10. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

4.10.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādāt individuālu mācību plānu;
4.10.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;
4.10.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un izglītojamā likumisko pārstāvju sadarbību.
4.11. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu apmeklējums ir obligāts.
4.12. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu bērni apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļdarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā, nodrošinot bērnu individuālajām spējām atbilstošu slodzi.
4.13. Rotaļdarbības var tikt organizētas vienlaikus visai grupai, apakšgrupās vai individuāli telpās, mūzikas un sporta zālē, āra teritorijā, pārgājienu un ekskursiju laikā ( saskaņā ar instrukcijām).
4.14. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
4.15. Pārgājieni un ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas tiek saskaņotas ar bērnu vecākiem un izglītības Iestādes vadītāju, savlaicīgi iesniedzot rakstisku iesniegumu. Par došanos ārpus Iestādes jāveic ieraksts pastaigu reģistrācijas žurnālā.
4.16. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek informēti izglītojamā likumiskie pārstāvji. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina Iestādes izdota izziņa.
5. Izglītojamo uzvedība Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos.
5.1. Izglītojamo uzvedība telpās:
5.1.2. uzturēties grupas telpā vai telpā, kurā notiek aktivitātes, to neatstāt bez pieaugušā atļaujas vai pavadības;
5.1.3. ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
5.1.4. nodarbību, rotaļu un spēļu laikā ievērot to noteikumus;
5.1.5. ar cieņu izturēties pret pieaugušajiem un vienaudžiem;
5.1.6. nav atļautas darbības, kas var kaitēt paša vai citu veselībai, dzīvībai; jāsaudzē iestādes telpas un inventāru;
5.1.7. pārvietošanās pa kāpnēm augšup un lejup apaviem kājās un ejot soļiem;
5.1.8. nedrīkst aiztikt elektrības rozetes, interaktīvo tāfeļu un datoraprīkojumu;
5.1.9. nedrīkst bāzt mutē rotaļlietas, mācību un citus piederumus, vielas;
5.2. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās Iestādē uzņemtie izglītojamie, Iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki, ģimenes locekļi un Iestādes aicināti viesi.
5.3. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumus izglītojamajiem kopā ar vecākiem organizē ne vēlāk kā līdz plkst. 19:00. Par drošību pasākumos atbild pasākuma organizators un attiecīgās grupas skolotāja.
5.4. Izglītojamo uzvedība Iestādes organizēto pasākumu laikā:
5.4.1 jāatrodas savās vietās;
5.4.2. jāuzvedas klusi, nedrīkst traucēt, fiziski aizskart citus( izvērtējot organizētā pasākuma formu);
5.5. Izglītojamo uzvedība teritorijā:
5.5.1. rotaļu vai citu aktivitāšu laikā nedrīkst nodarīt kaitējumu sev, citiem vienaudžiem un pieaugušajiem;
5.5.2. uzturēties grupas rotaļu laukumā; nedrīkst izmantot rotaļu iekārtas bez pieaugušā atļaujas vai klātbūtnes;
5.5.3. ja rotaļu laukumā ierauga ko neparastu (dzīvniekus, priekšmetus), – tos neaiztikt, saukt pieaugušo;
5.5.4. ja pār žogu pārkrīt rotaļlieta (bumba) – pateikt to pieaugušajiem, paši pakaļ nedodas;
5.5.5. nedrīkst iet pa iebraucamo ceļu, dekoratīvo apstādījumu zonu, iet pie žoga, vārtiem, sarunāties ar svešiniekiem un pieņemt no viņiem dāvanas vai lietas (jāpasauc pieaugušais);
5.5.6. nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju bez vecāka vai cita pieaugušā klātbūtnes.
5.5.7. iestādē un tās teritorijā aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizācija.

6.Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojums izglītības iestādē.
6.1. Evakuācijas plāni ir izvietoti administratīvajā gaitenī un otrā stāva kāpņu laukumā.
6.2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir redzama administratīvajā gaitenī uz informācijas stenda un grupu telpās .
6.3. Informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā atrodas administratīvajā gaitenī uz ugunsdzēsības paneļa, pie telefona pirmajā stāvā un grupu telpās.
6.4. Iestādē ir norādītas izejas evakuācijas gadījumā.
6.5. Izdzirdot trauksmes sirēnu Iestādes darbiniekiem ir jārīkojas atbilstoši drošības instrukcijām.

7.Izglītojamo ierašanās iestādē, drošība un došanās prom no iestādes.
7.1. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki viņu ieved grupas telpās un paziņo grupas skolotājai vai skolotājas palīgam par bērna ierašanos (nepalaiž vienu Iestādē un tās teritorijā) ārkārtas situācijās izglītojamo sagaida dežūrējošais darbinieks. Vedot projām no Iestādes – personīgi jāinformē par to pirmsskolas izglītības skolotāja vai skolotājas palīgs.
7.2. Ikdienā izglītojamo uz Iestādi atved un izņem vecāki vai viņu norādīta persona, kas nav jaunāka par 13 gadiem,
7.3. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.

7.4. Nokļūšanai grupas telpās izmanto atsevišķas ieejas, vecākiem lietojot durvju kodus. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām personām un bērniem, nedrīkst pieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes galvenās ieejas.
7.5. Vecāki, ienākot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus, noslēdzot tos ar aizbīdni. Vecāki nedrīkst ļaut bērnam taisīt vaļā un ciet vārtu aizbīdni un vārtus.
7.6. Aizpildot iesniegumu, vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.
7.7. Aizliegts bērnu no Iestādes izņemt personām, kuras atrodas alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī.
7.8. Izglītojamais no Iestādes jāizņem, lai atstātu teritoriju līdz 19:00. Pēc šī laika grupas skolotāja, saskaņojot ar Iestādes administrāciju , bērnu var nodot tiesībsargājošām iestādēm ievietošanai krīzes centrā.
7.9. Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos sūtot informāciju e-klasē vai ārkārtas gadījumā zvanot pa tālruni grupas skolotājām / iestādes administrācijai.
7.10. Dodoties mājās no grupas vai pastaigu laukuma, vecāki palīdz izglītojamam saģērbties vai sakārtot apģērbu, atsveicinās no skolotājas un kopā dodas mājās.
7.11. Izstājoties no Iestādes, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par izstāšanos no iestādes. Obligātā vecuma izglītojamie iesniedz izziņas no turpmākās izglītības ieguves vietas.
7.12. Iestādē tiek nodrošināta izglītojamo drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēku un teritorijas apsardzi nodrošina apsardzes uzņēmums.
8. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē.
8.1. Divas reizes mācību gadā izglītojamajiem tiek veikti antropometriskie mērījumi (augums, svars), iegūtos datus dokumentējot un vismaz reizi gadā tiek veikta pārbaude uz pedikulozi un kašķi. Ja tiek konstatētas utis, izglītojamais tiek sūtīts mājās.
8.2. Ja izglītojamajam ir diagnosticētas veselības problēmas (ēdiena nepanesība, alerģiskas reakcijas u.c.), medicīnas māsa atbilstoši ārsta rakstiskiem norādījumiem un vecāku sniegtai informācijai izstrādā speciālus norādījumus Iestādes darbinieku rīcībai un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
8.3. Par bērna saslimšanu (vai neierašanos) informācija jāsniedz e-klasē/ jāziņo grupas skolotājām pirmajā kavējuma dienā, vai medicīnas māsai, zvanot pa Iestādes tālr. 67977395, filiāle- 67977950 no 7.00-8.15, vadītājas kontakttālrunis 26164322  no plkst. 8.00.
8.4. Ja vecāki vēlas paņemt izglītojamajam brīvdienas-informēt e-klasē vai mutiski skolotāju.
8.5. Bērns iestādē netiek uzņemts ar infekcijas slimību pazīmēm-caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), paaugstinātu ķermeņa temperatūru, infekcijas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā-miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana)- (pamatojums: MK noteikumi Nr. 890).
8.6. Ja izglītojamiem tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties Iestādē, medicīnas māsa vai grupas skolotāja informē izglītojamā vecākus. Vecākiem, aizbildņiem ir jānodrošina saslimušā izglītojamā izņemšana no Iestādes.
8.7. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890 , ja izglītojamais nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi kaut vienu dienu slimības dēļ, vai aizsūtīts mājās ar slimības pazīmēm, iestādē atgriežas (ierodas) ar ārsta atzinumu ( izziņu) par veselības stāvokli.
8.8. Medikamentus iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja:
8.8.1. hroniskas saslimšanas gadījumā vecāki iestādes medmāsai ir uzrādījuši ārsta apstiprinātu (izsniegtu) izziņu ar diagnozi un medikamentozas ārstēšanas nozīmējumu;
8.9. Iestādes darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām.
8.10. Ja izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība, pirmo palīdzību izglītojamam sniedz Iestādes medicīnas māsa vai darbinieks, paralēli par notikušo informējot izglītojamā vecākus.
8.11. Ja izglītojamiem ir smaga trauma vai dzīvībai bīstama saslimšana, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Par notikušo tiek informēts izglītojamā vecāks.
8.12. Ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē medicīnas māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību.
8.13. Ārkārtas situācijās Iestādē medicīnas māsa vai personāls sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē izglītojamos.
8.14. Iestādes rīkotajos lielākos sporta un citos pasākumos piedalās Iestādes medicīnas māsa.
8.15. Pedagogi ārstnieciskās manipulācijas (t.sk. medikamentu došanu) neveic.

9.Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.
9.1. Ja Iestādes izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tas mutiski vēršas pie jebkura Iestādes darbinieka un informē to. Darbinieks rīkojas atbilstoši rīcības plānam ārkārtas situācijās.
9.2. Ja tuvumā nav pieaugušais, izglītojamais skaļi kliedz un sauc pēc palīdzības. Iestādē izstrādāta bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

10.Darbinieku rīcība , ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
10.1 Bērna drošība ir Iestādes prioritāte un jebkura bērna, Iestādes darbinieka vai apmeklētāja pienākums ir atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraud vai varētu apdraudēt bērnu un citu personu drošību.
10.2. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību:
10.2.1. skolotājs nekavējoši nodrošina bērnam nošķirtu vides telpu (pārdomu krēsls u.c.) no pārējiem izglītojamajiem, veicot nomierinošas pārrunas. Par izglītojamā uzvedību skolotāja informē iestādes vadītāju;
10.2.2. nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek nodrošināta uzturēšanās citā telpā administrācijas pārstāvja vai cita pedagoga klātbūtnē, paralēli dienas gaitā telefoniski informējot visu iesaistīto izglītojamo vecākus;
10.2.3. skolotāja rakstiski informē vadītāju par esošo situāciju, kuras izpētei un risināšanai tiek piesaistīti atbalsta speciālisti;
10.2.4. izglītojamā vecāki tiek uzaicināti uz klātienes sarunu, kurā piedalās vadītāja vai vadītājas vietniece izglītības jomā, grupas pedagogi un atbalsta personāls;
10.2.5. tiek izveidots problēmsituācijas risināšanas plāns, par ko mutiski vai rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) informē izglītojamā vecākus, paredzot nepieciešamo vecāku sadarbību ar iestādi.
10.2.6. ja bērna uzvedībai nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi, vadītāja iesniedz rakstisku informāciju Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistei un tiesībsargājošām institūcijām.

11.Nepiederošu personu uzturēšanās Iestādē.
11.1. Iestādei piederošas personas Iestādes darbinieki, izglītojamie, bērnu vecāki un viņu pilnvarotas personas.
11.2. Iestādei nepiederošas personas ir apmeklētāji, kuri ierodas Iestādē ar noteiktu mērķi. Personas vēršas pie iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laikā vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku telefoniski.
11.3. Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt nepiederošu vai nepazīstamu personu un noskaidrot atrašanās iemeslu Iestādē vai teritorijā.
11.4. Apmeklētāju pārvietošanās Iestādē pieļaujama tikai darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar Iestādes administrāciju. Darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai uz noteiktu vietu.
11.5. Policijas, ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, kā arī personas, kuras savu dienesta pienākumu ietvaros novērš ārkārtas situācijas vai to sekas iestādes darbinieku pavadībā dodas uz notikuma vietu.
11.6. Pārbaudošo institūciju amatpersonas uzrāda savu dienesta apliecību pavadošajam iestādes darbiniekam un norāda apmeklējuma mērķi, par ko tiek informēta Iestādes administrācija.
11.7. Administrācijas pārstāvis reģistrē apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, (pielikums Nr.3) kurā norāda apmeklētāja vārdu, uzvārdu, Iestādes darbinieku, pie kura apmeklētājs ir ieradies, ierašanās mērķi, ierašanās un aiziešanas laiku.
11.8. Ja nepieciešams, administrācijas pārstāvis apmeklētāju iepazīstina ar Kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas un apmeklētāji
11.9. Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dienesta apliecību, administrācijas pārstāvis informē Iestādes vadītāju .
11.10. Iestādes telpās un teritorijā aizliegts ienākt un uzturēties apmeklētājam alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
11.11. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo veselībai vai dzīvībai, darbiniekam nekavējoties jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai 63028550 vai 112, vienlaicīgi informējot Iestādes administrāciju.

12.Izglītojamo personu datu aizsardzība, izglītojamo darbības foto un video fiksācija.
12.1. Kārtību nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē, kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.,7. Pantu, Civillikuma 177.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.,9.pantu un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, vecākiem un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības iestādē.
12.2. Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, grupas e-pastā, interneta mājaslapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts izglītojamā likumiskais pārstāvis un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītajam mērķim, piekrišana apliecināta ar savu parakstu.
12.3. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus.
12.4. Foto vai video materiālus nav atļauts ievietot sociālajos tīklos bez sižetā redzamo izglītojamo vecāku piekrišanas.
12.5. Ja Iestādē notiek zinātnisks, socioloģisks vai līdzīga satura pētījums, par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem tiek informēti audzēkņu likumiskie pārstāvji, datu vākšanai saņemot rakstisku piekrišanu.
12.6. Tiek nodrošināts, ka izglītojamā likumiskais pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst.

13.Kārtība, kādā saņem, reģistrē un izskata iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus.
13.1 Rakstiskā formā saņemtais dokuments tiek reģistrēts, uzrādot: iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dokumenta veidu, īsu izklāstu, datumu, reģistrācijas numuru. Ja vecāks ir pieteicies uz sarunu, tā tiek protokolēta, uz saņemto informāciju e- pastā tiek atbildēts elektroniski.
13.2. Iestādes vadītāja iepazīstas ar saņemtā dokumenta saturu un deleģē konkrētu adresātu darbam ar dokumentu.
13.3. Atbilstoši izskatītā dokumenta saturam vadītāja vai administrācija nosaka konkrētu rīcības plānu.
13.4. Administrācija nepieciešamības gadījumā organizē iesaistīto personu pārrunas (sūdzības iesniedzēji, iesaistītie darbinieki un administrācijas pārstāvji), sarunu vajadzības gadījumā protokolējot.
13.5. Sūdzības iesniedzējam tiek sniegta rakstiska atbilde viena mēneša laikā no dokumenta reģistrācijas datuma (izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms).

14.Kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.
14.1. Pēc bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu. 14.2. Ar Noteikumiem var iepazīties grupās (informācijas mapē), pie iestādes vadītājas, skolotāju telpā un iestādes mājas lapā: www.pii-minka.lv .
14.3. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās vecāku sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokola lapā.
14.4. Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai izglītojamie apmeklē kādu pasākumu, grupu skolotājas ar izglītojamajiem pārrunā izstrādātās drošības instrukcijas.
14.5. Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās , pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā, Pirms ekskursijas/pārgājiena grupu skolotājas kā atbildīgās personas aizpilda pieteikumu veidlapu ekskursijai/ pārgājienam , kuru iesniedz iestādes vadītājai vai vadītājas vietniecei izglītības jomā.
15. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tā teritorijā.

15.1. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt (arī ienest) un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos ieročus un elektrošoka ierīces.

16.Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
16.1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
16.2.Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona vai iestādes vadītāja:
16.2.1. var izteikt mutiskus aizrādījumus, lūdzot paskaidrot rīcību;
16.2.2. var veikt individuālas pārrunas ar izglītojamo vecākiem;
16.2.3. var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no iestādes, izņemot obligātās apmācības audzēkņus, kad rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.3. Gadījumos, ja Iestādes darbinieks nav ievērojis Noteikumus, Iestādes vadītāja rīkojas atbilstoši likumdošanai.
16.4. Ja nepieciešams, Iestādes vadītāja var izlemt par pārkāpumu ziņot atbildīgajām institūcijām.
17. Noslēguma jautājumi.
Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.

Iestādes vadītāja                                             Rita Galiņa

PII Minka ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likumu,

Vispārējās izglītības likumu,

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” (turpmāk – Iestāde) Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir stimulēt Iestādes skolotāju un darbinieku garu, veidot atvērtu, labvēlīgu un atbildīgu Iestādes kolektīvu.
2. Iestādes skolotājs un darbinieks savā darbībā ievēro Kodeksu. Situācijās, kas nav minētas šajā Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.
3. Kodeksa uzdevumi ir:
3.1. veicināt skolotāja un darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes interesēs;
3.2. rosināt skolotājus un darbiniekus būt uzticamiem un taisnīgiem; godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas pamatprincipiem darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā.
4. Ikviens Iestādes skolotājs un darbinieks tiek aicināts:
4.1. rūpēties par Iestādes labo slavu, nepieļaut rīcību, kas dara izglītības iestādei negodu un grauj tās prestižu;
4.2. vērsties pret nepamatotām apsūdzībām un citām darbībām, kas var mazināt Iestādes godu un autoritāti sabiedrībā;
4.3. saglabāt un vairot Iestādes izglītības tradīcijas;
4.4. saudzīgi izturēties pret Iestādes īpašumu, taupīt tās rīcībā esošos resursus;
4.5. nenonākt konfliktā ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām;
4.6. turēt doto vārdu, pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7. uzturēt cieņas un labestības pilnas savstarpējas attiecības, veidot Iestādē tolerances, uzticamības, taisnīguma, atklātības un atbildības atmosfēru;
4.8. vienlīdzīgi attiekties pret visiem Iestādes kolektīvam piederīgajiem un viesiem; vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc rases, nacionālās piederības, reliģijas, atšķirīgas kultūras, sociālā statusa, politiskās pārliecības, dzimuma, vecuma u. c. pazīmēm;
4.9. ar savu rīcību vai bezdarbību nenodarīt ļaunumu citiem Iestādes kolektīva locekļiem;
4.10. aizstāvēt domas un runas brīvību, bet neizmantot to ļaunprātīgi un savtīgos nolūkos;
4.11. balstīties uz apliecinošiem faktiem, vēršoties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Iestādē un informējot Iestādes vadību vai kompetentas iestādes par ikvienu šādu gadījumu;
4.12. atzīt savas kļūdas un labot tās, būt gatavam atbildēt par savu rīcību un tās izraisītajām sekām;
4.13. nekritizēt aizmuguriski, bet atklāti un konstruktīvi, norādot uz trūkumiem, izvairīties no rupjiem un cieņu aizskarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas. Kritikā nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem, tos godīgi interpretēt un korekti izmantot argumentācijā;
4.14. neizmantot intrigas un liekulību kā savstarpējo attiecību kārtošanas vai karjeras nodrošināšanas veidu un atriebību kā atbildi uz pamatotu kritiku;
4.15. noraidīt kā nepieņemamu uzspiestu prasību paust lojalitāti politiskām personām u. c. autoritātēm, partijām un sabiedriskām organizācijām;
4.16. respektēt citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti;
4.17. nepārtraukti papildināt zināšanas un attīstīt prasmes savas profesionālās darbības jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem.
4.18. nepieņemt jebkādas tiešas vai netiešas dāvanas, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu;
4.19. rīkoties taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

II Iestādes skolotāja rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
5. Iestādes skolotājam, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā, jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi:
5.1. veidot izglītojamajos iejūtību, labestību un saprotošo attieksmi pret atšķirīgu kultūru cilvēkiem, pret veciem, slimiem cilvēkiem, pret pretējo dzimumu, mazākiem bērniem, neaizsargātām būtnēm, kā arī pret cita rakstura cilvēkiem;
5.2. kopt dialoga kultūru;
5.3. vienmēr apzināt savu atbildību pret izglītojamajiem, sabiedrību un cilvēci;
5.4. veicināt izglītojamo potenciālo spēju atraisīšanos un viņu personību veidošanos;
5.5. attīstīt izglītojamo patstāvību, spēju brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties;
5.6. ar savu darbu un dzīvesveidu apliecināt stingru nostāju pret ļaunumu un netaisnību;
5.7. neizmantot savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskus, reliģiskus uzskatus;
5.8. veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un tikumiskās kultūras pilnveidi vecāku un bērnu attiecības kolektīvā;
5.9. veidot un uzturēt dialogu ar izglītojamo vecākiem;
5.10. rūpēties par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā;
5.11. cienīt izglītojamā personību ar tā savdabību;
5.12. katrā izglītojamajā saskatīt pozitīvās īpašības un veidot savas attiecības ar viņu, balstoties uz tām;
5.13. nedalīt savus izglītojamos tīkamajos un netīkamajos;
5.14. uzklausīt izglītojamo domas un rēķināties ar tām;
5.15. uzklausīt izglītojamā kritiku un nezaudēt pašsavaldīšanos;
5.16. uzklausīt vecāku kritiskās piezīmes un censties rast kopīgu risinājumu;
5.17. būt iecietīgam, labestīgam, nepieļaut rupjību attiecībās ar izglītojamajiem, kolēģiem, vecākiem;
5.18. mācīt izglītojamo būt iejūtīgam pret citiem un pārvarēt vājības sevī;
5.19. neizpaust un neizmantot viņam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos izglītojamo noslēpumus;
5.20. attiecības ar izglītojamajiem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu;
5.21. iejūtīgi izturēties pret izglītojamajiem, kuriem ir īpašās vajadzības, nekad neatgādināt tiem viņa fiziskos vai garīgos trūkumus;
5.22. izsakot padomus un aizrādījumus, ņemt vērā izglītojamā vecuma psiholoģiskās īpatnības un iespējas uztvert apmācību;
5.23. izglītojamajam neizteikt nepatīkamu patiesību publiski, citu vienaudžu klātbūtnē;
5.24. neteikt vecākiem nepatīkamu patiesību par viņu bērnu cita klātbūtnē;
5.25. nedarīt neko tādu, kas varētu mazināt bērna cieņu un respektu pret saviem vecākiem un citiem viņam tuviem cilvēkiem;
5.26. nepieprasīt un nepieņemt nelikumīgu samaksu no izglītojamā vecākiem par apmācību un konsultācijām, nepasniegt maksas privātstundas saviem izglītojamiem tajos mācību priekšmetos, kurus skolotājs Iestādē pasniedz;
5.27. ar savām zināšanām, rīcību un stāju vienmēr rādīt izglītojamajiem ētiskas uzvedības piemēru, apliecinot Kodeksa nozīmi izglītības iestādes ikdienas dzīvē.
III Iestādes darbinieka rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
6. Darbinieks izturas ar cieņu pret Iestādi, darba devēju un Iestādes darbiniekiem:
6.1. amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;
6.2. apzinās, ka ētiska uzvedība ir atkarīga nevis no vadības rīkojumiem, bet gan no personiskās attieksmes pret saviem pienākumiem un ētikas normām;
6.3. saskarsmē ar citām personām nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu; nepieļauj kolēģu aprunāšanu, ir pieklājīgs, iecietīgs, laipns, izpalīdzīgs;
6.4. izturas ar cieņu pret visu profesiju pārstāvjiem, respektējot ikviena likumiskās intereses, viņu veikto darbu, tiesības un pienākumus un neizmantojot neliterāro leksiku;
6.5. ar savu izturēšanos pret citiem darbiniekiem un personām nerada pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli;
6.6. nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē;
6.7. sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;
6.8. nekavē oficiālu informāciju, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, un nesniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju; drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību vai konfidencialitāti;
6.9. informāciju, kas darbiniekam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, prettiesiski neizpaust un neizmanto mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu;
6.10. veicot savus pienākumus: nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi; nenoniecina citu darbinieku darbu;
6.11. ir kompetents savā specialitātē, pastāvīgi papildina savas zināšanas un iemaņas;
6.12. neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot Iestādes reputāciju;
6.13. strādājošie ar cieņu uzklausa citu darbinieku viedokli, bet viedokļu nesakritības gadījumos sniedz objektīvus un korektus argumentus;
6.14. ievēro darba disciplīnu, darbā par primāro uzskata amata pienākumu pildīšanu. Darbu veic rūpīgi un apzinīgi, uzņemoties personīgu atbildību par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām;
6.15. vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas;
6.16. ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Iestādē.
IV Iestādes Ētikas kodeksa realizācija
7. Iestādes Kodekss ir pieejams visiem tās skolotājiem, darbiniekiem un sabiedrībai: tas atrodams Iestādes lietvedībā, elektroniskā formā – Iestādes mājas lapā.
8. Ar Kodeksu tiek iepazīstināts ikviens Iestādes kolektīva loceklis un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes, kā arī visi tie, kas stājas darba attiecībās ar Iestādi.
9. Darbinieks sniedz informāciju tiešajam vadītājam par šī kodeksa pārkāpumiem, ko izdarījuši citi darbinieki, gadījumiem, kad tie rīkojas nelikumīgi, neētiski.
10. Grozījumus un papildinājumus Kodeksā var ierosināt Iestādes vadītājs, darbinieki, metodiķis. Tos apstiprina Iestādes vadītājs.

Iestādes padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 31.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” padome (turpmāk – padome).
2. Padome darbojas saskaņā ar Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka”
( turpmāk – iestāde) nolikumu un šo nolikumu.
3. Padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

II. Padomes darbības funkcijas un galvenie uzdevumi

4. Piedalās izglītības procesa un tā rezultāta apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
5. Ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus (ievērojot Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minēto) nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).
6. Izstrādā priekšlikumus Iestādes attīstības plānam, Iestādes nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, ierosina Iestādes vadītājam nepieciešamās izmaiņas.
7. Risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.
8. Apkopo vecāku un kolektīva locekļu priekšlikumus Iestādes darbības uzlabošanai, izstrādā priekšlikumus administrācijai to realizēšanai.
9. Ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību) interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
10. Lemj par vecāku iesaistīšanu saimniecisko jautājumu risināšanā.
11. Izsaka priekšlikumus par Iestādes budžeta plānošanu un iestādes budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātēm.
12. Sekmē, lai pieņemtie lēmumi veicinātu Iestādes darbības uzlabošanu.
13. Sekmē Iestādes un sabiedrības sadarbību.

III. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība
14. Padomes sastāvā ir:
14.1. izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji no katras grupas;
14.2. iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji;
14.3. iestādes vadītāja.
15. Vecāku pārstāvji padomes sastāvā ir vairākumā. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns apmeklē iestādi.
16. Iestādes padomes sastāvu apstiprina Iestādes vadītāja.
17. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl balsojot no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.
18. Padomes priekšsēdētājs:
18.1. organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;
18.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;
18.3. izsaka priekšlikumus Iestādes attīstības plānam;
18.4. sniedz pārskatu Iestādes bērnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;
18.5.sadarbojas ar Iestādes vadītāju un dibinātāju (pašvaldības) un saņem savas kompetences ietvaros ar iestādes darbību saistītos dokumentus un informāciju.

IV. Padomes darba organizācija
19. Iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes (mācību) gadā. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
20. Padome lēmumus pieņem balsojot.
21. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes sastāva.
22. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
23 Padomes sēdes protokolē, protokolista pienākumus veic vēlēts pedagogu pārstāvis.
24. Padomes sēžu protokolus noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un glabā saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru.
25. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

V. Noslēguma jautājumi
26. Padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumus.

VI. Grozījumi padomes nolikumā

27. Grozījumus iestāde padomes nolikumā veic pēc padomes, vadītāja vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
28. Iestādes padomes nolikumu un grozījumu tajos apstiprina vadītāja, iepazīstinot ar to padomes locekļus Iestādes padomē .
29. Grozījumus iestādes padomes nolikumā apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.

Saistošie noteikumi Nr.16

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Siguldā

 

 1. gada 26. augustā                                                                                                       Nr. 16

Apstiprināti

ar Siguldas novada pašvaldības domes

2021. gada 26. augusta lēmumu

(prot. Nr.7, 38. §)

Precizēti

ar Siguldas novada pašvaldības domes

2021. gada 23. septembra lēmumu

(prot. Nr.8, 55. §)

 

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

 

                                        Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 

26. panta pirmo daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk – izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
 2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no uzņemšanas brīža izglītības iestādē līdz izziņas saņemšanai par programmas apguvi.
 3. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.
 4. Bērnam nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi tikai vienā izglītības iestādē.
 5. Izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības grupas komplektē pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks (turpmāk – darbinieks) sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem.
 6. Izglītības pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam. Izglītības pārvaldes vadītāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.
 7. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāks) ir pienākums informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi, ja mainījusies par bērnu un vecākiem tā informācija, kas ietekmē bērna reģistrāciju un uzņemšanu izglītības iestādē.
 8. Noteikumos pieminētā viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem,kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:
  • otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
  • otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
  • otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;
  • otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
  • otrs vecāks nav zināms.
 1. PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
 1. Pašvaldībā ir viens vienots pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs (turpmāk – reģistrs), kurā bērna reģistrācijauzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām, proti, Siguldas pilsētai un Siguldas pagastam ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Siguldas pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējiem novada teritorijā esošajiem pagastiem, ir katram pagastam sava sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanaiattiecīgā pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs (turpmāk kopā – sadaļas, katrs atsevišķi – sadaļa). Reģistrēt bērnu izglītības iestāžu rindā var tikai vienā no sadaļām.
 2. Reģistrs ir pieejams Izglītības pārvaldē un pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv. Reģistrs tiek atjaunots katra mēneša pirmajā nedēļā.
 3. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē vecāks iesniedz pieteikumu klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, Izglītības pārvaldē vai elektroniski pašvaldības epakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Ja vecāka izvēlētajā izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt bērnu ar vietu, vecākam, iesniedzot maiņas pieteikumu, ir tiesības mainīt izvēlēto izglītības iestādi pret citu izglītības iestādi,ja izglītības iestādē ir brīva vieta.
 4. Reģistrējot bērnu klātienē:
  • vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Savukārt, ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis uzrādapersonu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;
  • pilnvarotā persona uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.
 5. Reģistrējot bērnu elektroniski, vecāki izmanto pašvaldības e-pakalpojumu portālu e.sigulda.lv, aizpildot iesniegumu “Reģistrēt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā”. 14.Reģistrācijas pieteikumam pievienojami tie dokumenti, par kuriem informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts datu reģistros, ja tie ietekmē saskaņā ar šiem noteikumiem bērna reģistrāciju un uzņemšanu izglītības iestādē.
 6. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti pa sadaļām, ievērojot šādu secību:
  • bērni, kuriem ir priekšrocība uzņemšanai izglītības iestādēs noteikumu 27.punktā noteiktajos gadījumos;
  • reģistrācijas pieteikumi, kuri saņemtiun reģistrēti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, secībā, kāda bija paredzēta attiecīgajos saistošajos noteikumos par reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, kas bija spēkā uz reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas brīdi;
  • pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu šādiem bērniem:
   • Siguldas pilsētas un Siguldas pagastā deklarētiem bērniem, kuriem netika nodrošināta vieta vecāku prioritāri izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē Siguldas pilsētas teritorijā, ja vecāks vēlas mainīt izglītības iestādi uz pirmreizējā reģistrācijas pieteikumā norādīto prioritāro izglītības iestādi;
   • pārējo pagastu teritorijā deklarētiem bērniem, kuriem netika nodrošināta vieta izglītības iestādē, kura ir bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde, ja vecāks vēlas mainīt izglītības iestādi uz bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi;

15.4.

attiecas uz Siguldas pilsētas sadaļas sistematizēšanuattiecas uz pagastu sadaļas sistematizēšanuattiecas uz tās teritorijas  sadaļu, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai uz bērna deklarētajai dzīvesvietai ir
tuvāko izglītības iestādi
Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā deklarētie bērni (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00), kuru abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir Siguldas pilsētas vai Siguldas pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) kopā ar bērnu deklarēta Siguldas pilsētas vai Siguldas pagasta teritorijā.attiecīgajā pagastā deklarētie bērni (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00), kuru abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir šī pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) kopā ar bērnu deklarēta pagasta teritorijā.attiecīgajā pagastā deklarētie bērni (par kuriem saņemts pieteikums uzņemšanai uz deklarētajai dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi), ja  bērnu un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir attiecīgā pagasta teritorijā. Šis apakšpunkts attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem aprūpi īsteno viens vecāks, kura dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) kopā ar bērnu deklarēta

attiecīgajā teritorijā

 • attiecināmās reģistra sadaļas teritorijā deklarētie bērni, ja bērna un viena vecāka deklarētā dzīvesvieta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) ir attiecināmā reģistra teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuriem vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novada teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novada teritorijā;
 • Siguldas novada teritorijā nedeklarētie bērni.
 1. Visi pieteikumi reģistrā tiek sistematizēti pēc iesniegšanas datuma, ievērojot noteikumu 15.punktā noteikto secību. Savukārt, ja ir mainījušās pieteikumā minētās ziņas, dēļ kurām ir nepieciešams veikt reģistrācijas pieteikumu pārsistematizēšanu, šādi pieteikumi tiek sistematizēti, ņemot vērā datumu, kad veikta pārsistematizēšana un ievērojot noteikumu 15.punktā noteikto secību.
 2. Bērna deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes attālumu noteikšanai izmantojams tīmekļu karšu serviss Google Maps.
 3. Reģistrējot bērnu reģistrā, katram bērnam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas kods, pēc kura vecākam ir iespējams sekot līdzi bērna virzībai rindā uzņemšanai izglītības iestādē publiskotajā sarakstā e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.
 4. Izglītības iestādes “Tornīši” nepilna laika grupas “Kastanītis” audzēkņi var tikt pārcelti uz pilna laika grupu atbilstoši noteikumu 15. punktānoteiktajam, kad bērnam ir pienākusi rinda uzņemšanai pilna laika grupā.

III. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 1. Izglītības iestādēs uzņem bērnus ne ātrāk kā no viena gada un sešu mēnešu vecuma.
 2. Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem, izglītības iestāžu grupas jaunajam mācību gadam komplektē vienu reizi gadā – maijā. Pēc minētā termiņa komplektēšana tiek veikta, ja kādā no izglītības iestādēm ir pieejama brīva vieta.
 3. Komplektējot izglītības iestāžu grupas, iespēju robežās nodrošina, lai vienas ģimenes bērni tiktu uzņemti vienā izglītības iestādē.
 4. Pašvaldība kārtējā kalendārā gada maija pirmajā darba dienā publicē e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv un tīmekļa vietnē sigulda.lv (sadaļas “Izglītība” apakšsadaļā “Pirmsskolas

3

izglītība” pie katras izglītības iestādes) sarakstu ar to bērnu reģistrācijas kodiem, kurus uzņem vecāku izvēlētajā izglītības iestādē ar jaunā mācību gada sākumu.

 1. Ja vecāka izvēlētajā izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt bērnu ar vietu, vecākam tiek piedāvāta vieta citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.
 2. Vecāks, kuru bērns norādīts noteikumu 23.punkta sarakstā, ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.maijam apstiprina (e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv atzīmes veidā vai Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, iesniedzot iesniegumu, vai Izglītības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu) savu piekrišanu, ka viņa bērns izglītības iestādes apmeklējumu uzsāks ar jauno mācību gadu. Ja vecāks nesniedz apstiprinājumu šajā punktā minētajā termiņā, šī vieta izglītības iestādē tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam.
 3. Ja mācību gada laikā izglītības iestādes grupā atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs par to paziņo Izglītības pārvaldes atbildīgajam darbiniekam septiņu darba dienu laikā un brīvā vieta tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam.
 4. Ja izglītības iestādē ir brīvas vietas, priekšrocības bērna uzņemšanai ārpus kārtas ir šādos gadījumos:
  • bērns ir obligātā pirmsskolas izglītības vecumā;
  • bērns pretendē uz vietu izglītības iestādē, kurā strādā kāds no bērna vecākiem;
  • bērnam ir noteikta ārpusģimenes aprūpe Siguldas novada teritorijā;
  • ar pašvaldības Bāriņtiesas atzinumu par vietas nodrošināšanu bērnam attiecīgajā

izglītības iestādē;

 • ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
 1. Lēmumu par priekšrocībām bērna uzņemšanai izglītības iestādē, pamatojoties uz noteikumu 27.punktu, pēc vecāku iesnieguma saņemšanas pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs. Darbinieks, balstoties uz Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumu, ārpus kārtas piedāvā brīvo vietu izglītības iestādē bērniem, kuriem noteiktas priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē.
 2. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecākiem, uzrādot bērna dzimšanas apliecību jānoslēdz līgums ar izglītības iestādi.
 3. Bērnam uzsākot apmeklēt izglītības iestādi, vecākiem izglītības iestādes vadītājam jāiesniedz:
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
  • profilaktiskās potēšanas kartes kopija (veidlapa Nr.063/u);
  • izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām un ir veikta pedikulozes pārbaude.
 4. Izglītības pārvaldei, reģistrējot bērnu reģistrā, un izglītības iestādei, uzņemot bērnu izglītības

iestādē, ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes nodrošināšanai.

IV. IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA NO REĢISTRA

 1. Pēc pieteikuma reģistrēšanas darbinieks regulāri pārbauda pieteikumā norādīto ziņu atbilstību noteikumiem un ja nepieciešams veic reģistrēto pieteikumu pārsistematizēšanu, ievērojot noteikumu 15.punktā noteikto secību.
 2. Bērns tiek izslēgts no reģistra šādos gadījumos:
  • bērns ir uzņemts izglītības iestādē;
  • bērns neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām bērna uzņemšanai izglītības iestādē;
  • vecāki bērna reģistrēšanai un uzņemšanai izglītības iestādē snieguši nepatiesu informāciju;
  • bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;
  • ja vecākam divas reizes ir piedāvāta vieta izvēlētajā izglītības iestādē un tas apstiprinājumu nav sniedzis līdz tekošā gada 31. maijam, tad Izglītības pārvalde nosūta vecāka norādītajā e-pastā atgādinājumu par nepieciešamību apstiprināt bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Pēc atgādinājuma izsūtīšanas bērna vecākam ir pienākums sniegt apstiprinājumu 7 kalendāro dienu laikā. Ja atbilde nav sniegta, tad bērns tiek izslēgts no reģistra.

 

 1. ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 1. Ja ministru kabinets nav noteicis citu kārtību, bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes:
  • pēc vecāku rakstiska iesnieguma;
  • pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves;
  • bērns apgūst programmu citā pirmsskolas izglītības iestādē;
  • bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas, vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki informē līgumā par uzņemšanu noteiktajā kārtībā izglītības iestādes administrāciju, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.
 2. Pirms atskaitīšanas izglītības iestādes noteikumu 34.3. un 34.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos iestādei ir jānosūtavecākiem brīdinājuma vēstule par bērna atskaitīšanu, nosakot termiņu paskaidrojuma sniegšanai. Ja brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā neviens no bērna vecākiem paskaidrojumu nav sniedzis vai novērsis pārkāpumu, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu.
 3. Ja noteikumu 34.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi un bērnanoteikumu 35.punktā noteiktā kārtībā vecāki nesazinās ar izglītības iestādi un nesniedz informāciju par neapmeklējuma iemesliem, iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar pašvaldības Sociālo dienestu un/ vai Bāriņtiesu, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

 1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
  • Krimuldas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.1 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”;
  • Inčukalna novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr.4/2015

“Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”;

 • Mālpils novada pašvaldības 2020. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr.14 “Noteikumi par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mālpils novada

pirmsskolas izglītības iestādē”;

 • Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

Priekšsēdētājs                                                  (paraksts)                                            U. Mitrevics

Spēkā stājušies 2021. gada 12. oktobrī

5

Paskaidrojuma raksts Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.16 

“Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupā”

 

Projekta nepieciešamības pamatojums: 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6.punktu ar 2021.gada 1.jūlija  jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi  stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka: − Krimuldas novada pašvaldība 2019. gada 28. februārī izdevusi saistošos noteikumus Nr.1 “Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”;

− Inčukalna novada pašvaldība 2015. gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.4/2015 “Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”;

− Mālpils novada pašvaldība 2020. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr.14

“Noteikumi par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē”;

− Siguldas novada pašvaldība 2018. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr.12 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu, ir nepieciešams apstiprināt  jaunus saistošos noteikumus  „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupā”, kuru piemērošanas kārtība attiektos uz visu jaunveidoto Siguldas novada teritoriju.  

Īss projekta satura izklāsts: Ar noteikumiem noteikta kartība, kādā  Siguldas novada pašvaldības reģistrēti, uzņemti, izslēgti no reģistra un atskaitīti bērni pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: nav ietekmes.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā: nav ietekmes
Informācija par administratīvajām procedūrām: jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:

saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā:

www.sigulda.lv

Priekšsēdētājs                                                        (paraksts)                                     U.Mitrevics

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts

Obligātās literatūras saraksts

Pedagoģiskā darba plāns

Tematiskais plāns

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.