PII Minka iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” Iekšējās kārtības noteikumi

19.08.2021.

Nr.2

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta
trešās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu.

1.Vispārīgie jautājumi
Siguldas novada Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes Minka (turpmāk tekstā – iestāde) iekšējās kārtības noteikumi( turpmāk tekstā noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kas ir saistoša visiem darbiniekiem, izglītojamiem ,viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

1.1.Noteikumi nosaka:
1.1.1 vispārīgos jautājumus,
1.1.2. izglītojamo pienākumus un tiesības;
1.1.3. iestādes un vecāku līdzdarbības formas;
1.1.4. iestādes darbības un izglītības procesa organizāciju;
1.1.5. izglītojamo uzvedību Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos;
1.1.6. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;
1.1.7. izglītojamo ierašanos iestādē drošību un došanos prom no iestādes;
1.1.8. izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē;
1.1.9. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai
1.1.10. darbinieku rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
1.1.11. nepiederošu personu uzturēšanos Iestādē;
1.1.12. izglītojamo personu datu aizsardzību, izglītojamo darbības foto un video fiksāciju;
1.1.13. iesniegumu, sūdzību, ierosinājumu saņemšanu, reģistrēšanu un izskatīšanu;
1.1.14. kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;
1.1.15. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tā teritorijā;
1.1.16. atbildību par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
1.1.17. noslēguma jautājumus.

2Izglītojamo pienākumi un tiesības
1.Tiesības:
2.1.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību, piedaloties rotaļnodarbībās, rotaļās un citās aktivitātēs, ,piedalīties Iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos;
2.1.2. apgūt zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes un iemaņas, saņemt sava darba novērtējumu;
2.1.3. pedagoģiskajā procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses atbilstoši individuālajām vajadzībām, iespējām un izglītības programmas saturam;
2.1.4. saņemt paskaidrojumus un palīdzību no skolotājiem, skolotāja palīga un citiem Iestādes darbiniekiem;
2.1.5. būt drošā vidē, saņemt veselības un dzīvības aizsardzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības;
2.1.6. izglītošanās procesā izmantot Iestādes telpas, teritoriju, nepieciešamos mācību līdzekļus un rotaļu vidi;
2.1.7. pēcpusdienas cēlienā papildus apmeklēt maksas pulciņus;
2.1.8. pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c;
2.1.9. uz personas datu aizsardzību.

2.2. Pienākumi:
2.2.1. regulāri apmeklēt iestādi, apgūstot valsts vai pašvaldības apmaksātas pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši veselības stāvoklim, spējām;
2.2.2. piecgadīgiem un sešgadīgiem izglītojamajiem obligāti apmeklēt mācību nodarbības.;
2.2.3. ar cieņu izturēties pret Iestādes darbiniekiem, citiem pieaugušajiem un vienaudžiem;
2.2.4. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās simboliem;
2.2.5. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus, vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tai skaitā lojalitāti Latvijas valstij;
2.2.6. neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos;
2.2.7. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu);
2.2.8. atbildīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību vietā, kurā tie atrodas;
2.2.9. pēc rotaļāšanās un pirms iešanas mājās sakārtot rotaļu vietu un darba piederumus;
2.2.10. uzturēties telpās un rotaļu laukumā kopā ar grupas biedriem, bez pieaugušā atļaujas un klātbūtnes viens nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju;
2.2.11. ievērot šos un citus noteikumus, kas ir spēkā Iestādē, tai skaitā Drošības instrukcijas izglītojamajiem.

3.Iestādes un vecāku līdzdarbības formas.
3.1 Bērnu vecāki ir atbildīgi , lai viņu bērns iegūtu obligāto pirmsskolas izglītību. Vecāku pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums;
3.2. Visi vecāki grupu sapulcēs un jauno vecāku kopsapulcē, darbinieki darbinieku sapulcēs vai individuāli tiek iepazīstināti ar informāciju par Noteikumos ietverto saturu, ko apliecina ar savu parakstu;
3.3. Iestājoties Iestādē, iesniegt/uzrādīt sekojošus dokumentus:
3.3.1 vēstuli par vietas nodrošinājumu;
3.3.2. iesniegumu;
3.3.3. medicīnisko karti ( forma 026/u)
3.3.4. bērna dzimšanas apliecību;
3.3.5. jānoslēdz līgums ar ēdinātāju.
3.4. Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem, par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, izmaiņām veselības stāvoklī, izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Vecāki ir atbildīgi par iestādei sniegtajām ziņām un informāciju.
3.5. Informēt grupas skolotājus par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība.
3.6. Neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku un darbinieku noslēpumus, personu datus un citu informāciju.
3.7. Neizplatīt nepārbaudītu, nepatiesu, diskreditējošu informāciju (video, foto, rakstus) par Iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem publiskajā telpā, tajā skaitā sociālajos tīklos. Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumā vērsties pie Iestādes administrācijas. Ir tiesības uz personas datu aizsardzību.
3.8. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek telpās, izmantot maiņas apavus;
3.9. Vecāku līdzdarbība izglītības procesā tiek īstenota, iestādei veicot šādas darbības:
3.9.1. informācijas apmaiņa notiek e-klasē, Whatsapp grupās,vecāku informācijas stendā, individuālās sarunās.
3.9.2. informējot bērnu vecākus par nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
3.9.3. informējot bērna vecākus par savam bērnam nepieciešamo sporta nodarbībām (sporta tērps un sporta apavi ar neslīdošu zoli), par minēto lietu tīrību atbild vecāki;
3.9.4. informējot bērna vecākus par bērnam nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem, kas nepieciešami izglītības procesam;
3.9.5. sniedzot skaidrojumu vecākiem, ka ar cieņu un toleranci ir nepieciešams izturēties pret iestādes darbiniekiem, lai vecāki to izskaidrotu bērniem, sekmējot to, lai bērnam veidotos pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Tādējādi aizliedzot iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties, bērnu klātbūtnē nerisināt problēmu jautājumus ar Iestādes darbiniekiem un citiem bērnu vecākiem;
3.9.6. informējot bērna vecākus, ka pret iestādes mantu un teritoriju ir nepieciešams izturēties saudzīgi, mācot to arī bērnam;
3.9.7. sniedzot skaidrojumu, ka bērnu rotaslietas (auskari, kaklarotas, gredzeni) nedrīkst būt asas un neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību, netraucētu mācību procesu (sportā un citās aktivitātēs);
paskaidrojot, ka aizliegts iestādē un tās teritorijā ienest un lietot vardarbību veicinošus priekšmetus,
asus, viegli uzliesmojošus priekšmetus un vielas, medikamentus,
nodrošinot sava bērna un apkārtējo izglītojamo drošību, jāseko, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi.
3.9.8. neļaut bērniem līdzi ņemt rotaļlietas, asus, plīstošus priekšmetus, košļājamo gumiju, zāles, mobilos telefonus, dažādus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus (lūpu, acu krāsas, nagu laku, lakas, aerosolus);
3.9.9. aizliedzot mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos iestādes teritorijā;
3.9.10. veicinot bērnu vecāku piedalīšanos iestādes organizētajos pasākumos;
3.9.11. paskaidrojot, ka bērnu jubilejas pasākumi jāsaskaņo ar grupas darbiniekiem, neizvēlēties jubilejas cienastam neveselīgas pārtikas preces( treknus konditorejas izstrādājumus, čipsus, gāzētas limonādes, u.c.) Raudzīties, lai pārtikas produktiem nebūtu beidzies realizācijas termiņš;
3.9.12. piedāvājot vecākiem iesaistīties, sniedzot palīdzību iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas uzturēšanas kārtībā;
3.9.13. informējot, ka bērna vecākiem ir jāpiedalās grupas vecāku sapulcēs;
veicinot bērna vecākus izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus iestādes dzīves pilnveidošanai, iesaistīties Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos.
3.9.14. izglītojamo uz Iestādi atvest veselu, tīru, sakoptu ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu. Apģērbam jāatbilst izmēram un sezonas prasībām.
3.9.15. izglītojamā klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem;
3.9.16. nekaunināt, nelamāt , neaizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par izglītojamo nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt darbiniekus;
3.10. Noteikumi atrodas grupās, skolotāju telpā un pie iestādes vadītājas.
3.11. Katra mācību gada sākuma pirmajā grupas vecāku sapulcē vecākus atkārtoti iepazīstina ar Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu ( pielikums Nr.1)iestādē izstrādāti drošības noteikumi 2-4, un 5-7 gadus veciem izglītojamajiem.
3.12. Katra mācību gada sākumā vai atbilstoši nepieciešamībai grupu skolotāja iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem un Drošības instrukcijām (ugunsdrošība; elektrodrošība; sporta nodarbībās, pasākumos un sacensībās; drošība pastaigās, ekskursijās un pārgājienos; ceļu satiksmes drošība; drošība uz ūdens un ledus; rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās; pirmās palīdzības sniegšana).
3.13. Skolotāja veic ierakstu e-klasesžurnālā par iepazīstināšanu ar Noteikumiem, vajadzības gadījumā minot konkrētu Noteikumu punktu, par kuru veiktas pārrunas.
3.14. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.
3.15. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem vai izmaiņām tajos tiek iepazīstināti darbinieku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.

4.Iestādes darbības un Izglītības procesa organizācija.

4.1.Iestādē īsteno šādu licencētu pirmsskolas izglītības programmu:
4.1.1. vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111);
4.2. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes notiek saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Domes Saistošiem noteikumiem Nr.
4.3. Iestādei ir piecu dienu darba nedēļa ar darba laiku no plkst. 07:00 līdz 19:00. Pirmssvētku dienās Iestādes darba laiks saīsināts par vienu stundu saskaņā ar Darba likuma 135.pantu.
4.4. Kalendārā noteiktās valsts svētku dienās Iestāde ir slēgta.
4.5. Iestādi apmeklē izglītojamie vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
4.6. Izglītošanas procesa organizāciju un saturu nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (vērtības, tikumi, mācību jomās obligātā satura apguves plānotie sasniedzamie rezultāti, īstenošanas principi), Iestādes vadītājas apstiprināts dienas ritms, Iestādes mācību gada darba plāns un tematiskais plāns.
4.7. Lai veicinātu pilnvērtīgu mācību satura apguvi, Iestādē strādā atbalsta personāls –logopēds.
4.8. Ēdināšanas laiki un ēdienkarte izvietoti grupās, vecāku informatīvajā stendā.;
4.9. Pilnvērtīgu uzturu, izglītojamajam atrodoties Iestādē, nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs. Ēdiena kvalitātes kontroli veic Iestādes medicīnas māsa vai Vadītāja;
4.10. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

4.10.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādāt individuālu mācību plānu;
4.10.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;
4.10.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un izglītojamā likumisko pārstāvju sadarbību.
4.11. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu apmeklējums ir obligāts.
4.12. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu bērni apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļdarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā, nodrošinot bērnu individuālajām spējām atbilstošu slodzi.
4.13. Rotaļdarbības var tikt organizētas vienlaikus visai grupai, apakšgrupās vai individuāli telpās, mūzikas un sporta zālē, āra teritorijā, pārgājienu un ekskursiju laikā ( saskaņā ar instrukcijām).
4.14. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
4.15. Pārgājieni un ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas tiek saskaņotas ar bērnu vecākiem un izglītības Iestādes vadītāju, savlaicīgi iesniedzot rakstisku iesniegumu. Par došanos ārpus Iestādes jāveic ieraksts pastaigu reģistrācijas žurnālā.
4.16. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek informēti izglītojamā likumiskie pārstāvji. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina Iestādes izdota izziņa.
5. Izglītojamo uzvedība Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos.
5.1. Izglītojamo uzvedība telpās:
5.1.2. uzturēties grupas telpā vai telpā, kurā notiek aktivitātes, to neatstāt bez pieaugušā atļaujas vai pavadības;
5.1.3. ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
5.1.4. nodarbību, rotaļu un spēļu laikā ievērot to noteikumus;
5.1.5. ar cieņu izturēties pret pieaugušajiem un vienaudžiem;
5.1.6. nav atļautas darbības, kas var kaitēt paša vai citu veselībai, dzīvībai; jāsaudzē iestādes telpas un inventāru;
5.1.7. pārvietošanās pa kāpnēm augšup un lejup apaviem kājās un ejot soļiem;
5.1.8. nedrīkst aiztikt elektrības rozetes, interaktīvo tāfeļu un datoraprīkojumu;
5.1.9. nedrīkst bāzt mutē rotaļlietas, mācību un citus piederumus, vielas;
5.2. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās Iestādē uzņemtie izglītojamie, Iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki, ģimenes locekļi un Iestādes aicināti viesi.
5.3. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumus izglītojamajiem kopā ar vecākiem organizē ne vēlāk kā līdz plkst. 19:00. Par drošību pasākumos atbild pasākuma organizators un attiecīgās grupas skolotāja.
5.4. Izglītojamo uzvedība Iestādes organizēto pasākumu laikā:
5.4.1 jāatrodas savās vietās;
5.4.2. jāuzvedas klusi, nedrīkst traucēt, fiziski aizskart citus( izvērtējot organizētā pasākuma formu);
5.5. Izglītojamo uzvedība teritorijā:
5.5.1. rotaļu vai citu aktivitāšu laikā nedrīkst nodarīt kaitējumu sev, citiem vienaudžiem un pieaugušajiem;
5.5.2. uzturēties grupas rotaļu laukumā; nedrīkst izmantot rotaļu iekārtas bez pieaugušā atļaujas vai klātbūtnes;
5.5.3. ja rotaļu laukumā ierauga ko neparastu (dzīvniekus, priekšmetus), – tos neaiztikt, saukt pieaugušo;
5.5.4. ja pār žogu pārkrīt rotaļlieta (bumba) – pateikt to pieaugušajiem, paši pakaļ nedodas;
5.5.5. nedrīkst iet pa iebraucamo ceļu, dekoratīvo apstādījumu zonu, iet pie žoga, vārtiem, sarunāties ar svešiniekiem un pieņemt no viņiem dāvanas vai lietas (jāpasauc pieaugušais);
5.5.6. nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju bez vecāka vai cita pieaugušā klātbūtnes.
5.5.7. iestādē un tās teritorijā aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizācija.

6.Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojums izglītības iestādē.
6.1. Evakuācijas plāni ir izvietoti administratīvajā gaitenī un otrā stāva kāpņu laukumā.
6.2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir redzama administratīvajā gaitenī uz informācijas stenda un grupu telpās .
6.3. Informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā atrodas administratīvajā gaitenī uz ugunsdzēsības paneļa, pie telefona pirmajā stāvā un grupu telpās.
6.4. Iestādē ir norādītas izejas evakuācijas gadījumā.
6.5. Izdzirdot trauksmes sirēnu Iestādes darbiniekiem ir jārīkojas atbilstoši drošības instrukcijām.

7.Izglītojamo ierašanās iestādē, drošība un došanās prom no iestādes.
7.1. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki viņu ieved grupas telpās un paziņo grupas skolotājai vai skolotājas palīgam par bērna ierašanos (nepalaiž vienu Iestādē un tās teritorijā) ārkārtas situācijās izglītojamo sagaida dežūrējošais darbinieks. Vedot projām no Iestādes – personīgi jāinformē par to pirmsskolas izglītības skolotāja vai skolotājas palīgs.
7.2. Ikdienā izglītojamo uz Iestādi atved un izņem vecāki vai viņu norādīta persona, kas nav jaunāka par 13 gadiem,
7.3. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.

7.4. Nokļūšanai grupas telpās izmanto atsevišķas ieejas, vecākiem lietojot durvju kodus. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām personām un bērniem, nedrīkst pieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes galvenās ieejas.
7.5. Vecāki, ienākot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus, noslēdzot tos ar aizbīdni. Vecāki nedrīkst ļaut bērnam taisīt vaļā un ciet vārtu aizbīdni un vārtus.
7.6. Aizpildot iesniegumu, vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.
7.7. Aizliegts bērnu no Iestādes izņemt personām, kuras atrodas alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī.
7.8. Izglītojamais no Iestādes jāizņem, lai atstātu teritoriju līdz 19:00. Pēc šī laika grupas skolotāja, saskaņojot ar Iestādes administrāciju , bērnu var nodot tiesībsargājošām iestādēm ievietošanai krīzes centrā.
7.9. Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos sūtot informāciju e-klasē vai ārkārtas gadījumā zvanot pa tālruni grupas skolotājām / iestādes administrācijai.
7.10. Dodoties mājās no grupas vai pastaigu laukuma, vecāki palīdz izglītojamam saģērbties vai sakārtot apģērbu, atsveicinās no skolotājas un kopā dodas mājās.
7.11. Izstājoties no Iestādes, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par izstāšanos no iestādes. Obligātā vecuma izglītojamie iesniedz izziņas no turpmākās izglītības ieguves vietas.
7.12. Iestādē tiek nodrošināta izglītojamo drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēku un teritorijas apsardzi nodrošina apsardzes uzņēmums.
8. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē.
8.1. Divas reizes mācību gadā izglītojamajiem tiek veikti antropometriskie mērījumi (augums, svars), iegūtos datus dokumentējot un vismaz reizi gadā tiek veikta pārbaude uz pedikulozi un kašķi. Ja tiek konstatētas utis, izglītojamais tiek sūtīts mājās.
8.2. Ja izglītojamajam ir diagnosticētas veselības problēmas (ēdiena nepanesība, alerģiskas reakcijas u.c.), medicīnas māsa atbilstoši ārsta rakstiskiem norādījumiem un vecāku sniegtai informācijai izstrādā speciālus norādījumus Iestādes darbinieku rīcībai un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
8.3. Par bērna saslimšanu (vai neierašanos) informācija jāsniedz e-klasē/ jāziņo grupas skolotājām pirmajā kavējuma dienā, vai medicīnas māsai, zvanot pa Iestādes tālr. 67977395, filiāle- 67977950 no 7.00-8.15, vadītājas kontakttālrunis 26164322  no plkst. 8.00.
8.4. Ja vecāki vēlas paņemt izglītojamajam brīvdienas-informēt e-klasē vai mutiski skolotāju.
8.5. Bērns iestādē netiek uzņemts ar infekcijas slimību pazīmēm-caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, konjunktivīts (strutojošs acu iekaisums), paaugstinātu ķermeņa temperatūru, infekcijas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā-miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana)- (pamatojums: MK noteikumi Nr. 890).
8.6. Ja izglītojamiem tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties Iestādē, medicīnas māsa vai grupas skolotāja informē izglītojamā vecākus. Vecākiem, aizbildņiem ir jānodrošina saslimušā izglītojamā izņemšana no Iestādes.
8.7. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 890 , ja izglītojamais nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi kaut vienu dienu slimības dēļ, vai aizsūtīts mājās ar slimības pazīmēm, iestādē atgriežas (ierodas) ar ārsta atzinumu ( izziņu) par veselības stāvokli.
8.8. Medikamentus iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja:
8.8.1. hroniskas saslimšanas gadījumā vecāki iestādes medmāsai ir uzrādījuši ārsta apstiprinātu (izsniegtu) izziņu ar diagnozi un medikamentozas ārstēšanas nozīmējumu;
8.9. Iestādes darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām.
8.10. Ja izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība, pirmo palīdzību izglītojamam sniedz Iestādes medicīnas māsa vai darbinieks, paralēli par notikušo informējot izglītojamā vecākus.
8.11. Ja izglītojamiem ir smaga trauma vai dzīvībai bīstama saslimšana, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, nodrošinot pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Par notikušo tiek informēts izglītojamā vecāks.
8.12. Ērces konstatēšanas gadījumā grupu darbinieki nekavējoties informē medicīnas māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību.
8.13. Ārkārtas situācijās Iestādē medicīnas māsa vai personāls sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē izglītojamos.
8.14. Iestādes rīkotajos lielākos sporta un citos pasākumos piedalās Iestādes medicīnas māsa.
8.15. Pedagogi ārstnieciskās manipulācijas (t.sk. medikamentu došanu) neveic.

9.Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.
9.1. Ja Iestādes izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tas mutiski vēršas pie jebkura Iestādes darbinieka un informē to. Darbinieks rīkojas atbilstoši rīcības plānam ārkārtas situācijās.
9.2. Ja tuvumā nav pieaugušais, izglītojamais skaļi kliedz un sauc pēc palīdzības. Iestādē izstrādāta bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

10.Darbinieku rīcība , ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.
10.1 Bērna drošība ir Iestādes prioritāte un jebkura bērna, Iestādes darbinieka vai apmeklētāja pienākums ir atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraud vai varētu apdraudēt bērnu un citu personu drošību.
10.2. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību:
10.2.1. skolotājs nekavējoši nodrošina bērnam nošķirtu vides telpu (pārdomu krēsls u.c.) no pārējiem izglītojamajiem, veicot nomierinošas pārrunas. Par izglītojamā uzvedību skolotāja informē iestādes vadītāju;
10.2.2. nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek nodrošināta uzturēšanās citā telpā administrācijas pārstāvja vai cita pedagoga klātbūtnē, paralēli dienas gaitā telefoniski informējot visu iesaistīto izglītojamo vecākus;
10.2.3. skolotāja rakstiski informē vadītāju par esošo situāciju, kuras izpētei un risināšanai tiek piesaistīti atbalsta speciālisti;
10.2.4. izglītojamā vecāki tiek uzaicināti uz klātienes sarunu, kurā piedalās vadītāja vai vadītājas vietniece izglītības jomā, grupas pedagogi un atbalsta personāls;
10.2.5. tiek izveidots problēmsituācijas risināšanas plāns, par ko mutiski vai rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) informē izglītojamā vecākus, paredzot nepieciešamo vecāku sadarbību ar iestādi.
10.2.6. ja bērna uzvedībai nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi, vadītāja iesniedz rakstisku informāciju Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālistei un tiesībsargājošām institūcijām.

11.Nepiederošu personu uzturēšanās Iestādē.
11.1. Iestādei piederošas personas Iestādes darbinieki, izglītojamie, bērnu vecāki un viņu pilnvarotas personas.
11.2. Iestādei nepiederošas personas ir apmeklētāji, kuri ierodas Iestādē ar noteiktu mērķi. Personas vēršas pie iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laikā vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku telefoniski.
11.3. Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt nepiederošu vai nepazīstamu personu un noskaidrot atrašanās iemeslu Iestādē vai teritorijā.
11.4. Apmeklētāju pārvietošanās Iestādē pieļaujama tikai darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar Iestādes administrāciju. Darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai uz noteiktu vietu.
11.5. Policijas, ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, kā arī personas, kuras savu dienesta pienākumu ietvaros novērš ārkārtas situācijas vai to sekas iestādes darbinieku pavadībā dodas uz notikuma vietu.
11.6. Pārbaudošo institūciju amatpersonas uzrāda savu dienesta apliecību pavadošajam iestādes darbiniekam un norāda apmeklējuma mērķi, par ko tiek informēta Iestādes administrācija.
11.7. Administrācijas pārstāvis reģistrē apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, (pielikums Nr.3) kurā norāda apmeklētāja vārdu, uzvārdu, Iestādes darbinieku, pie kura apmeklētājs ir ieradies, ierašanās mērķi, ierašanās un aiziešanas laiku.
11.8. Ja nepieciešams, administrācijas pārstāvis apmeklētāju iepazīstina ar Kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas un apmeklētāji
11.9. Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dienesta apliecību, administrācijas pārstāvis informē Iestādes vadītāju .
11.10. Iestādes telpās un teritorijā aizliegts ienākt un uzturēties apmeklētājam alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
11.11. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo veselībai vai dzīvībai, darbiniekam nekavējoties jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai 63028550 vai 112, vienlaicīgi informējot Iestādes administrāciju.

12.Izglītojamo personu datu aizsardzība, izglītojamo darbības foto un video fiksācija.
12.1. Kārtību nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē, kas izdota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.,7. Pantu, Civillikuma 177.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.,9.pantu un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, vecākiem un trešajām personām, kas vēlas veikt minētās darbības iestādē.
12.2. Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, grupas e-pastā, interneta mājaslapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts izglītojamā likumiskais pārstāvis un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītajam mērķim, piekrišana apliecināta ar savu parakstu.
12.3. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus.
12.4. Foto vai video materiālus nav atļauts ievietot sociālajos tīklos bez sižetā redzamo izglītojamo vecāku piekrišanas.
12.5. Ja Iestādē notiek zinātnisks, socioloģisks vai līdzīga satura pētījums, par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem tiek informēti audzēkņu likumiskie pārstāvji, datu vākšanai saņemot rakstisku piekrišanu.
12.6. Tiek nodrošināts, ka izglītojamā likumiskais pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst.

13.Kārtība, kādā saņem, reģistrē un izskata iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus.
13.1 Rakstiskā formā saņemtais dokuments tiek reģistrēts, uzrādot: iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dokumenta veidu, īsu izklāstu, datumu, reģistrācijas numuru. Ja vecāks ir pieteicies uz sarunu, tā tiek protokolēta, uz saņemto informāciju e- pastā tiek atbildēts elektroniski.
13.2. Iestādes vadītāja iepazīstas ar saņemtā dokumenta saturu un deleģē konkrētu adresātu darbam ar dokumentu.
13.3. Atbilstoši izskatītā dokumenta saturam vadītāja vai administrācija nosaka konkrētu rīcības plānu.
13.4. Administrācija nepieciešamības gadījumā organizē iesaistīto personu pārrunas (sūdzības iesniedzēji, iesaistītie darbinieki un administrācijas pārstāvji), sarunu vajadzības gadījumā protokolējot.
13.5. Sūdzības iesniedzējam tiek sniegta rakstiska atbilde viena mēneša laikā no dokumenta reģistrācijas datuma (izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms).

14.Kārtība, kādā bērni un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.
14.1. Pēc bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu. 14.2. Ar Noteikumiem var iepazīties grupās (informācijas mapē), pie iestādes vadītājas, skolotāju telpā un iestādes mājas lapā: www.pii-minka.lv .
14.3. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās vecāku sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokola lapā.
14.4. Mācību gada laikā pirms Iestāde rīko vai izglītojamie apmeklē kādu pasākumu, grupu skolotājas ar izglītojamajiem pārrunā izstrādātās drošības instrukcijas.
14.5. Pirms došanās ārpus Iestādes teritorijas, ekskursijās , pārgājienos grupu skolotājas pārrunā ar izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā arī ar vecākiem par kārtību šo pasākumu laikā, Pirms ekskursijas/pārgājiena grupu skolotājas kā atbildīgās personas aizpilda pieteikumu veidlapu ekskursijai/ pārgājienam , kuru iesniedz iestādes vadītājai vai vadītājas vietniecei izglītības jomā.
15. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tā teritorijā.

15.1. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt (arī ienest) un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos ieročus un elektrošoka ierīces.

16.Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
16.1. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
16.2.Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona vai iestādes vadītāja:
16.2.1. var izteikt mutiskus aizrādījumus, lūdzot paskaidrot rīcību;
16.2.2. var veikt individuālas pārrunas ar izglītojamo vecākiem;
16.2.3. var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no iestādes, izņemot obligātās apmācības audzēkņus, kad rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.3. Gadījumos, ja Iestādes darbinieks nav ievērojis Noteikumus, Iestādes vadītāja rīkojas atbilstoši likumdošanai.
16.4. Ja nepieciešams, Iestādes vadītāja var izlemt par pārkāpumu ziņot atbildīgajām institūcijām.
17. Noslēguma jautājumi.
Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.

Iestādes vadītāja                                             Rita Galiņa

PII Minka ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likumu,

Vispārējās izglītības likumu,

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” (turpmāk – Iestāde) Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir stimulēt Iestādes skolotāju un darbinieku garu, veidot atvērtu, labvēlīgu un atbildīgu Iestādes kolektīvu.
2. Iestādes skolotājs un darbinieks savā darbībā ievēro Kodeksu. Situācijās, kas nav minētas šajā Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.
3. Kodeksa uzdevumi ir:
3.1. veicināt skolotāja un darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes interesēs;
3.2. rosināt skolotājus un darbiniekus būt uzticamiem un taisnīgiem; godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas pamatprincipiem darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā.
4. Ikviens Iestādes skolotājs un darbinieks tiek aicināts:
4.1. rūpēties par Iestādes labo slavu, nepieļaut rīcību, kas dara izglītības iestādei negodu un grauj tās prestižu;
4.2. vērsties pret nepamatotām apsūdzībām un citām darbībām, kas var mazināt Iestādes godu un autoritāti sabiedrībā;
4.3. saglabāt un vairot Iestādes izglītības tradīcijas;
4.4. saudzīgi izturēties pret Iestādes īpašumu, taupīt tās rīcībā esošos resursus;
4.5. nenonākt konfliktā ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām;
4.6. turēt doto vārdu, pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7. uzturēt cieņas un labestības pilnas savstarpējas attiecības, veidot Iestādē tolerances, uzticamības, taisnīguma, atklātības un atbildības atmosfēru;
4.8. vienlīdzīgi attiekties pret visiem Iestādes kolektīvam piederīgajiem un viesiem; vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc rases, nacionālās piederības, reliģijas, atšķirīgas kultūras, sociālā statusa, politiskās pārliecības, dzimuma, vecuma u. c. pazīmēm;
4.9. ar savu rīcību vai bezdarbību nenodarīt ļaunumu citiem Iestādes kolektīva locekļiem;
4.10. aizstāvēt domas un runas brīvību, bet neizmantot to ļaunprātīgi un savtīgos nolūkos;
4.11. balstīties uz apliecinošiem faktiem, vēršoties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Iestādē un informējot Iestādes vadību vai kompetentas iestādes par ikvienu šādu gadījumu;
4.12. atzīt savas kļūdas un labot tās, būt gatavam atbildēt par savu rīcību un tās izraisītajām sekām;
4.13. nekritizēt aizmuguriski, bet atklāti un konstruktīvi, norādot uz trūkumiem, izvairīties no rupjiem un cieņu aizskarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas. Kritikā nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem, tos godīgi interpretēt un korekti izmantot argumentācijā;
4.14. neizmantot intrigas un liekulību kā savstarpējo attiecību kārtošanas vai karjeras nodrošināšanas veidu un atriebību kā atbildi uz pamatotu kritiku;
4.15. noraidīt kā nepieņemamu uzspiestu prasību paust lojalitāti politiskām personām u. c. autoritātēm, partijām un sabiedriskām organizācijām;
4.16. respektēt citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti;
4.17. nepārtraukti papildināt zināšanas un attīstīt prasmes savas profesionālās darbības jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem.
4.18. nepieņemt jebkādas tiešas vai netiešas dāvanas, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu;
4.19. rīkoties taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

II Iestādes skolotāja rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
5. Iestādes skolotājam, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā, jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi:
5.1. veidot izglītojamajos iejūtību, labestību un saprotošo attieksmi pret atšķirīgu kultūru cilvēkiem, pret veciem, slimiem cilvēkiem, pret pretējo dzimumu, mazākiem bērniem, neaizsargātām būtnēm, kā arī pret cita rakstura cilvēkiem;
5.2. kopt dialoga kultūru;
5.3. vienmēr apzināt savu atbildību pret izglītojamajiem, sabiedrību un cilvēci;
5.4. veicināt izglītojamo potenciālo spēju atraisīšanos un viņu personību veidošanos;
5.5. attīstīt izglītojamo patstāvību, spēju brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties;
5.6. ar savu darbu un dzīvesveidu apliecināt stingru nostāju pret ļaunumu un netaisnību;
5.7. neizmantot savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskus, reliģiskus uzskatus;
5.8. veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un tikumiskās kultūras pilnveidi vecāku un bērnu attiecības kolektīvā;
5.9. veidot un uzturēt dialogu ar izglītojamo vecākiem;
5.10. rūpēties par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā;
5.11. cienīt izglītojamā personību ar tā savdabību;
5.12. katrā izglītojamajā saskatīt pozitīvās īpašības un veidot savas attiecības ar viņu, balstoties uz tām;
5.13. nedalīt savus izglītojamos tīkamajos un netīkamajos;
5.14. uzklausīt izglītojamo domas un rēķināties ar tām;
5.15. uzklausīt izglītojamā kritiku un nezaudēt pašsavaldīšanos;
5.16. uzklausīt vecāku kritiskās piezīmes un censties rast kopīgu risinājumu;
5.17. būt iecietīgam, labestīgam, nepieļaut rupjību attiecībās ar izglītojamajiem, kolēģiem, vecākiem;
5.18. mācīt izglītojamo būt iejūtīgam pret citiem un pārvarēt vājības sevī;
5.19. neizpaust un neizmantot viņam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos izglītojamo noslēpumus;
5.20. attiecības ar izglītojamajiem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu;
5.21. iejūtīgi izturēties pret izglītojamajiem, kuriem ir īpašās vajadzības, nekad neatgādināt tiem viņa fiziskos vai garīgos trūkumus;
5.22. izsakot padomus un aizrādījumus, ņemt vērā izglītojamā vecuma psiholoģiskās īpatnības un iespējas uztvert apmācību;
5.23. izglītojamajam neizteikt nepatīkamu patiesību publiski, citu vienaudžu klātbūtnē;
5.24. neteikt vecākiem nepatīkamu patiesību par viņu bērnu cita klātbūtnē;
5.25. nedarīt neko tādu, kas varētu mazināt bērna cieņu un respektu pret saviem vecākiem un citiem viņam tuviem cilvēkiem;
5.26. nepieprasīt un nepieņemt nelikumīgu samaksu no izglītojamā vecākiem par apmācību un konsultācijām, nepasniegt maksas privātstundas saviem izglītojamiem tajos mācību priekšmetos, kurus skolotājs Iestādē pasniedz;
5.27. ar savām zināšanām, rīcību un stāju vienmēr rādīt izglītojamajiem ētiskas uzvedības piemēru, apliecinot Kodeksa nozīmi izglītības iestādes ikdienas dzīvē.
III Iestādes darbinieka rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
6. Darbinieks izturas ar cieņu pret Iestādi, darba devēju un Iestādes darbiniekiem:
6.1. amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;
6.2. apzinās, ka ētiska uzvedība ir atkarīga nevis no vadības rīkojumiem, bet gan no personiskās attieksmes pret saviem pienākumiem un ētikas normām;
6.3. saskarsmē ar citām personām nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu; nepieļauj kolēģu aprunāšanu, ir pieklājīgs, iecietīgs, laipns, izpalīdzīgs;
6.4. izturas ar cieņu pret visu profesiju pārstāvjiem, respektējot ikviena likumiskās intereses, viņu veikto darbu, tiesības un pienākumus un neizmantojot neliterāro leksiku;
6.5. ar savu izturēšanos pret citiem darbiniekiem un personām nerada pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli;
6.6. nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē;
6.7. sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;
6.8. nekavē oficiālu informāciju, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, un nesniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju; drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību vai konfidencialitāti;
6.9. informāciju, kas darbiniekam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, prettiesiski neizpaust un neizmanto mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu;
6.10. veicot savus pienākumus: nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi; nenoniecina citu darbinieku darbu;
6.11. ir kompetents savā specialitātē, pastāvīgi papildina savas zināšanas un iemaņas;
6.12. neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot Iestādes reputāciju;
6.13. strādājošie ar cieņu uzklausa citu darbinieku viedokli, bet viedokļu nesakritības gadījumos sniedz objektīvus un korektus argumentus;
6.14. ievēro darba disciplīnu, darbā par primāro uzskata amata pienākumu pildīšanu. Darbu veic rūpīgi un apzinīgi, uzņemoties personīgu atbildību par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām;
6.15. vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas;
6.16. ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Iestādē.
IV Iestādes Ētikas kodeksa realizācija
7. Iestādes Kodekss ir pieejams visiem tās skolotājiem, darbiniekiem un sabiedrībai: tas atrodams Iestādes lietvedībā, elektroniskā formā – Iestādes mājas lapā.
8. Ar Kodeksu tiek iepazīstināts ikviens Iestādes kolektīva loceklis un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes, kā arī visi tie, kas stājas darba attiecībās ar Iestādi.
9. Darbinieks sniedz informāciju tiešajam vadītājam par šī kodeksa pārkāpumiem, ko izdarījuši citi darbinieki, gadījumiem, kad tie rīkojas nelikumīgi, neētiski.
10. Grozījumus un papildinājumus Kodeksā var ierosināt Iestādes vadītājs, darbinieki, metodiķis. Tos apstiprina Iestādes vadītājs.

Iestādes padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 31.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” padome (turpmāk – padome).
2. Padome darbojas saskaņā ar Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka”
( turpmāk – iestāde) nolikumu un šo nolikumu.
3. Padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

II. Padomes darbības funkcijas un galvenie uzdevumi

4. Piedalās izglītības procesa un tā rezultāta apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
5. Ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus (ievērojot Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minēto) nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).
6. Izstrādā priekšlikumus Iestādes attīstības plānam, Iestādes nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, ierosina Iestādes vadītājam nepieciešamās izmaiņas.
7. Risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.
8. Apkopo vecāku un kolektīva locekļu priekšlikumus Iestādes darbības uzlabošanai, izstrādā priekšlikumus administrācijai to realizēšanai.
9. Ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību) interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
10. Lemj par vecāku iesaistīšanu saimniecisko jautājumu risināšanā.
11. Izsaka priekšlikumus par Iestādes budžeta plānošanu un iestādes budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātēm.
12. Sekmē, lai pieņemtie lēmumi veicinātu Iestādes darbības uzlabošanu.
13. Sekmē Iestādes un sabiedrības sadarbību.

III. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība
14. Padomes sastāvā ir:
14.1. izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji no katras grupas;
14.2. iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji;
14.3. iestādes vadītāja.
15. Vecāku pārstāvji padomes sastāvā ir vairākumā. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns apmeklē iestādi.
16. Iestādes padomes sastāvu apstiprina Iestādes vadītāja.
17. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl balsojot no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.
18. Padomes priekšsēdētājs:
18.1. organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;
18.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;
18.3. izsaka priekšlikumus Iestādes attīstības plānam;
18.4. sniedz pārskatu Iestādes bērnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;
18.5.sadarbojas ar Iestādes vadītāju un dibinātāju (pašvaldības) un saņem savas kompetences ietvaros ar iestādes darbību saistītos dokumentus un informāciju.

IV. Padomes darba organizācija
19. Iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes (mācību) gadā. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
20. Padome lēmumus pieņem balsojot.
21. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes sastāva.
22. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
23 Padomes sēdes protokolē, protokolista pienākumus veic vēlēts pedagogu pārstāvis.
24. Padomes sēžu protokolus noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un glabā saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru.
25. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

V. Noslēguma jautājumi
26. Padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumus.

VI. Grozījumi padomes nolikumā

27. Grozījumus iestāde padomes nolikumā veic pēc padomes, vadītāja vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
28. Iestādes padomes nolikumu un grozījumu tajos apstiprina vadītāja, iepazīstinot ar to padomes locekļus Iestādes padomē .
29. Grozījumus iestādes padomes nolikumā apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.

Saistošie noteikumi Nr.4

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un 26.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde)(1.pielikums);
1.2. kārtību, kādā Inčukalna novada un Pierīgas administratīvajā teritorijā reģistrētas privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Inčukalna novada un Pierīgas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Darbinieks – Inčukalna novada domes (turpmāk – Domes) darbinieks, kurš veic pieteikumu reģistrāciju Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindā;
2.2. Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rinda – pašvaldības vienota rinda (turpmāk – Rinda), kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;
2.3. Komisija – ar Inčukalna novada domes lēmumu izveidota Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras sastāvā ietilpst Darbinieks, Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viens Inčukalna novada domes Sociālā dienesta un viens Inčukalna novada Bāriņtiesas pārstāvis;
2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē;
1.5. pašvaldības līdzfinansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;
2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;
2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
3. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.
4. Programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai

5. Pieteikumu (2.pielikums) reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Inčukalna novada domē (turpmāk – Dome) no brīža, kad tiek reģistrēta bērna dzimšana. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi tiek reģistrēti Rindā pieteikumu reģistrācijas kārtībā.
6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai Inčukalna novada domes Kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē, vecāki (persona, kas realizē aizgādību) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu. Ja vecāki vēlas mainīt izglītības iestādi, raksta iesniegumu brīvā formā.
7. Darbinieks, saņemot vecāku (personas, kas realizē aizgādību) reģistrācijas pieteikumu:
7.1. informē vecāku par pirmsskolas iestādē īstenojamajām pirmsskolas izglītības programmām un noskaidro, kurā pirmsskolas izglītības programmā vecāks vēlas bērnu reģistrēt;
7.2. pārbauda, vai vecāka norādītā bērna un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) datiem.
8. Vecāks informē darbinieku par reģistrācijas pieteikumā norādītā bērna brāļiem/māsām, kuri jau apmeklē konkrēto pirmsskolas iestādi. Darbinieks pārbauda šo informāciju un reģistrācijas pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas statusa “brālis/māsa” piešķiršanu. Ja laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss “brālis/māsa”, jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē, neviens no “brāļiem/māsām” vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas statusu “brālis/māsa” atceļ un nepiemēro.
9. Darbinieks aizpildīto pieteikumu izdrukā divos eksemplāros. Vecāki pārbauda aizpildīto pieteikumu un ar savu parakstu apliecina informācijas patiesumu. Vienu eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek pašvaldības rīcībā.
10. Pieteikumi tiek reģistrēti Inčukalna novada domes Kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē un nodoti Darbiniekam.
11. Darbinieks pieteikuma iesniedzējam bērnam piešķirto rindas kārtas numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža pašvaldībā, nosūta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi.
12. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības lūgt Darbiniekam izsniegt dokumentālu apstiprinājumu par piešķirto rindas kārtas numuru, ierodoties personīgi pašvaldībā vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
13. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti šādos reģistros:
13.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Inčukalna novadā;
13.2. 2.pakāpes reģistrā, ja bērna un vecāku dzīvesvieta nav deklarēta Inčukalna novadā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc 1.reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.
14. Pieteikumus Rindā sistematizē pēc Izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi, gadu, kad nepieciešama vieta Izglītības iestādē. Ja Izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā (3.pielikums).
15. Pieteikumi Rindā tiek anulēti, ja:
15.1. vecāki (persona, kas realizē aizgādību) pieteikumu rakstiski atsauc;
15.2. bērns tiek uzņemts Inčukalna pašvaldības Izglītības iestādē.
16. Ja vecāki (persona, kas realizē aizgādību) vēlas veikt izmaiņas reģistrācijas pieteikumā – mainīt sākotnēji atzīmētās izglītības iestādē īstenojamajās pirmsskolas izglītības programmas veidu, iesniedz Darbiniekam rakstisku iesniegumu brīvā formā un Darbinieks bērnu reģistrē rindā no jauna.
17. Dome nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv., iekļaujot informācijā uzņemto bērnu identifikācijas numuru, dzimšanas gadu un pieteikšanās datumu.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai

18. Izglītības iestādes vadītājs līdz 31.maijam informē Komisiju par brīvajām vietām Izglītības iestādē.
19. Pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri līdz attiecīgā gada 1.septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē.
20. Pretendentu saraksts PII Jancis un PII Minka tiek izveidots pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:
20.1. bērni, kuri tajā kalendārajā gadā sasnieguši vecumu, no kura sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
20.2. bērni, kuriem piešķirts ārpuskārtas statuss;
20.3. Inčukalna novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
20.4. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Inčukalnā novada administratīvajā teritorijā.
21. Darbinieks pēc 31. maija paziņo pretendentu vecākiem (elektroniski vai uz pasta adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi.
Vecākiem ir pienākums, saņemot paziņojumu no Komisijas par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē, 15 dienu laikā informēt par informācijas saņemšanu un Izglītības iestādes apmeklēšanu.
22. Lēmumu par bērnam vietas piešķiršanu Izglītības iestādē pieņem Komisija.
23. Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un protokolētājs. Komisija ir atbildīga par datu neizpaušanu Fizisko personu datu aizsardzības likuma ietvaros.
24. Pamatojoties uz protokolu, tiek sagatavots Izglītības iestādēs uzņemto bērnu saraksts.
25. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Izglītības iestādes vadītājs līdz 30.augustam nokomplektē grupas un ar bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem noslēdz līgumu.
26. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:
26.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;
26.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;
26.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).
26.4. medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
26.5. profilaktisko potēšanas karti;
26.6. izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām.
27. Ja vecāki 15 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 26.punktā noteiktos dokumentus, Komisija lemj par nepieciešamību atkārtoti izskatīt reģistrācijas pieteikumu.
28. Izglītības iestādes vadītājs līdz 30.augustam izdodot rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un, līdz 1.septembrim reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.
29. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs informē par brīvajām vietām Darbinieku.
30. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas ir:
30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem), ja vismaz viens no bērnu vecākiem deklarēts Inčukalna novadā. Jāiesniedz dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
30.2. Inčukalna pašvaldības pirmsskolas iestādēs jau uzņemto bērnu māsām/brāļiem;
30.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir izziņa no darbavietas;
30.4. konkrētās pirmsskolas iestādes darbinieka bērnam uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo vietu rindas reģistrā;
30.5. bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
30.6. ar Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienesta atzinumu.
31. Ja bērns pirmsskolas iestādē uzņemts, bet vecāki vēlas pirmsskolas iestādi mainīt, ir iespējama pirmsskolas iestādes maiņa, vienojoties ar citiem vecākiem, kuriem šāda pirmsskolas iestāžu maiņa ir pieņemama. Vecāki iesniedz atbilstošus iesniegumus abu iesaistīto pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu vadītāji izdod izdodot rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, kā arī kā arī ar vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) noslēdz līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē.
33. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.
34. Izglītības iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta:
34.1. bērna slimības vai karantīnas laikā;
34.2. bērniem, kuriem ar ģimenes ārsta izziņu noteikts atveseļošanās periods;
34.3. vecāku slimības laikā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu;
34.4. vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
35. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt Izglītības iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā Izglītības iestādes vadītājs paziņo Darbiniekam par brīvajām vietām Izglītības iestādē un uz laiku rindas kārtībā tiek uzņemts bērns, atbilstoši vecuma grupai.
36. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
37. Pirmsskolas iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagogu atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu vismaz uz četrām nedēļām, par to trīs mēnešus iepriekš informējot vecākus. Pirmsskolas iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņo ar domi.

IV. Bērnu atskaitīšana no izglītības iestādes

38. Bērnu atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai iestājoties kādam no šo noteikumu 39.punktā minētajiem gadījumiem.
39. Iestādes vadītājam ir tiesības ierosināt atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes šādos gadījumos:
39.1. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;
39.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
39.3. ja vecāki nav ievērojuši pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ja pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi saistīti ar bērnu pamattiesību neievērošanu, vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem informē Bāriņtiesu.
39.4. ja bērns pirmsskolas iestādi nav apmeklējis bez attaisnojoša iemesla vienu mēnesi vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks pirmsskolas iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes;
39.5. un citos gadījumos, ja tādi paredzēti citos normatīvajos aktos.
40. Izglītības iestādes vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas 20 dienu laikā vecāki neveic pārkāpumu novēršanas pasākumus, Komisija pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un trīs dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju vecākiem.
41. Par bērna atskaitīšanu Komisija pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.
42. Izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja Izglītības iestādē saņemts šo noteikumu 38.punktā minētais iesniegums un atzinums) vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi un līdz 30.augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes.

V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē

43. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, ja:
43.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
43.2. bērns ir vismaz gadu reģistrēts Rindā pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un pēc pieteikumā norādītā vēlamā Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika nav uzņemts attiecīgajā Izglītības iestādē.
44. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis aizpilda pieteikumu un iesniedz Inčukalna novada domē;
45. Ja šo noteikumu 44.punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu, Dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, uz kuru pamatojoties, tiek slēgts līgums starp domi, vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un Privāto izglītības iestādi par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu uz laiku, līdz bērns tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
46. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un dome lauž līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja:
46.1. bērna un/vai vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
46.2. Dome konstatē, ka piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem;
46.3. bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Pašvaldība pārtrauc izmaksāt līdzfinansējumu 30 kalendāra dienas pēc tam, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
47. Ja bērnu uzņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi.
48. Bērna likumīgajam pārstāvim, kura bērns apmeklē privāto izglītības iestādi un kuram piedāvā vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir tiesības atteikties no šā piedāvājuma un turpināt saņemt pašvaldības atbalstu, ja uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir citi pretendenti.

VI. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

49. Darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
50. Komisijas un Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada domē.
51. Inčukalna novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28.septembra Inčukalna novada domes saistošie noteikumu Nr.19/2011 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (2011.gada 28.septembra Inčukalna novada domes lēmums Nr. 16-1§).

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts

Obligātās literatūras saraksts

Pedagoģiskā darba plāns

Tematiskais plāns

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.