PII Minka iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu;
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu;
Bērnu tiesību aizsardzības likumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” (turpmāk – Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, citiem spēkā esošiem likumiem un tiem atbilstošiem normatīviem aktiem un Iestādes Nolikumu.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. izglītojamo un vecāku (aizbildņu) (turpmāk tekstā – Vecāku) tiesības;
2.2. izglītojamo un Vecāku pienākumus;
2.3. Iestādes un izglītojamo vecāku rīcība izglītojamo infekcijas slimību gadījumos
2.4. izglītības procesa organizāciju;
2.5. kārtību, kādā notiek izglītojamo atvešana uz Iestādi un izņemšana no tās;
2.6. drošības nodrošināšanu Iestādē;
2.7. kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas;
2.8. kārtību, kādā tiek veikti norēķini ar Vecākiem par izglītojamo ēdināšanu iestādē;
2.9. rīcību gadījumos, kad izglītojamais neapmeklē iestādi;
2.10. atbildību par noteikumu neievērošanu;
2.11.kārtību, kādā Vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti ar noteikumiem;
2.12.noslēguma jautājumi.
3. Noteikumi nodrošina Iestādē vienotu kārtību, kas saistoša visiem darbiniekiem, izglītojamajiem, vecākiem /aizbildņiem.

II. Izglītojamo un vecāku tiesības

4. Izglītojamajiem ir tiesības:
4.1. Apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu, izmantot telpas, inventāru, materiālo bāzi bez maksas.
4.2. Iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas pirmsskolas programmas apguvē.
4.3. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses.
4.4. Saņemt pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību izglītības iestādē.
4.5. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna veselībai kaitīgos apstākļos.
4.6. Pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs.
4.7. Tiesības uz personiskās mantas aizsardzību Iestādē.

5. Vecākiem ir tiesības:
5.1. Piedalīties grupas vecāku padomes un Iestādes padomes darbā.
5.2. Saņemt no skolotājiem, kā arī no Iestādes vadītājas, metodiķes, Iestādes medmāsas, logopēdes savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām.
5.3. Saņemt motivētu sava bērna zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērna attīstības veicināšanā.
5.4. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas.
5.5. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Iestādes vadītājai un pašvaldībai.
5.6. Pēc savām iespējām piedalīties grupas rotaļu bāzes papildināšanā un atjaunošanā, kā arī sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas apstākļu uzlabošanā.
5.7. Piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.
5.8. Saņemt bērniem paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par ēdināšanu. Maznodrošināto ģimeņu vecākiem ir tiesības saņemt atvieglojumus Inčukalna novada sociālajā dienestā.
5.9. Pieprasīt bērnam speciālu ēdināšanu, ja ir ārsta slēdziens.

III. Izglītojamo un vecāku pienākumi

6. Izglītojamo pienākumi ir:
6.1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai.
6.2. Ievērot izglītības Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus.
6.3. Ievērot drošības instrukcijas.
6.4. Izglītojamajiem aizliegts iziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības.
6.5. Izglītojamie vieni nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju.
6.6. Nenest līdzi uz Iestādi viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus.
6.7. Ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem, pret valsti un tās simboliem.
6.8. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Nedrīkst aizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos.
6.9. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi – rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu.

7. Vecāku pienākumi ir:
7.1. Sadarboties ar izglītības Iestādi, kurā mācās bērns, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām (Izglītības likuma 58.pants).
7.2. Ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamo, pedagogu un citu personu likumīgās intereses.
7.3. Iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē, iesniegt: iesniegumu, ģimenes ārsta izsniegto medicīnisko karti 026, bērna dzimšanas apliecības kopiju.
7.4. Noslēgt līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē un ēdināšanas pakalpojumu apmaksas kārtību. Parakstīties par iepazīšanos un piekrišanu rīkoties atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem.
7.5. Sniegt precīzu informāciju grupas pedagogiem par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem (informēt par dzīvesvietas maiņu un telefona numuru maiņu), bērna individuālajām īpatnībām, ēdināšanu, slimībām, iemaņām, par medikamentiem, ko bērns lieto (bērna uzņemšanas anketa – Līguma 1. pielikums). Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Izglītojamā personas dati tiek izmantoti personas identifikācijai valsts izglītības informācijas sistēmā (VllS).
7.6. Iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā.
7.7. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs. Pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmumus. Vecāku sapulces lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies.
7.8. Vest uz Iestādi sakoptu un veselu bērnu.
7.9. Pirmsskolas iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni, bērna ārstēšana un atveseļošana nav pirmsskolas iestādes darbinieku kompetencē.
7.10. Ja medikamenti, kurus izrakstījuši ārsti, jālieto dienas laikā, atnest un iesniegt Iestādes medmāsai medikamentus un ārsta norādījumus par to, kā tos lietot.
7.11. Nodrošināt bērnam tīru, kārtīgu apģērbu, kas ir atbilstošs gadalaikam un laika apstākļiem: rezerves apģērbu pēc nepieciešamības; sporta nodarbībām – sporta tērpu; apģērbu, kurā bērns guļ dienas miegu; nodarbībām peldbaseinā (5 – 6 gadīgajiem bērniem) – peldtērpu, peldcepuri, peldbaseina apavus, dvieli.
7.12. Nodrošināt bērnam higiēnas līdzekļus: ķemmi, zobu birsti, vienreizējās papīra salvetes (kabatlakatiņu), ja nepieciešams – autiņbiksītes vai vienreizējos paladziņus un mitrās salvetes.
7.13. Nodrošināt savu materiālo iespēju robežās bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus.
7.14. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – izglītojamajiem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties.
7.15. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju un mācīt to bērnam.
7.16. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku un medikamentus. Nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā.
7.17. Savlaicīgi veikt maksājumus par bērna ēdināšanu atbilstoši līguma nosacījumiem.
7.18. Vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu vai nodrošināt alternatīvu aprūpi, ja pirmsskolas iestāde nevar sniegt pakalpojumu – nav resursi darbības nodrošināšanai (ūdens, elektrība) vai kādi citi nepārvarami šķēršļi.
7.19. Neuzticēt izglītojamo no Iestādes izņemt personām (brāļiem, māsām) jaunākiem par 13 gadiem.
7.20. Rakstiski katru gadu līdz 1.maijam saskaņot nepieciešamību pēc pirmsskolas iestādes vasaras mēnešos, par izmaiņām paziņot nedēļu iepriekš.

8. Iestādes un izglītojamo vecāku rīcība izglītojamo infekcijas slimību gadījumos
8.1. Iestādē netiek pieņemti izglītojamie ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, izsitumiem, caureju, vemšanu un citām infekcijas slimības pazīmēm (Ministru kabineta noteikumi Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”).
8.2. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, tiek novērota vemšana vai caureja, par to nekavējoties tiek informēti izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuriem jānodrošina izglītojamā izņemšana no Iestādes.
8.3. Iestādē netiek pieņemti izglītojamie ar pedikulozi.
8.4. Ja izglītojamais apmeklē Iestādi ar tādām saslimšanas pazīmēm kā – iesnas, klepus un, ja tas ievērojami ietekmē izglītojamā pašsajūtu un uzvedību (neraksturīga miegainība, raudulība, atteikšanās ēst, iemigšanas grūtības u.c.), Iestādes darbinieki informē vecākus un vecākiem izglītojamais jāizņem no Iestādes.
8.5. Pēc 9.3. un 9.4. punktā aprakstīto pazīmju konstatēšanas, izglītojamo uz Iestādi var vest, uzrādot ārsta zīmi.
8.6. Ja izglītojamais saslimis ar kādu no infekcijas slimībām, vecākiem jāinformē Iestādes medmāsa, lai Iestādē varētu veikt nepieciešamos turpmākās profilakses pasākumus (pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem).
8.7. Iestādes medmāsa aktuālo informāciju par infekcijas slimību gadījumiem un nepieciešamajiem profilakses pasākumiem izvieto grupu vecāku informācijas stendos.

V. Izglītības procesa organizācija

9. Pirmsskolas izglītības iestādes darba laiks: katru darba dienu no pulksten 7.00 līdz 19.00. Vecākiem jāierodas pēc bērniem ne vēlāk kā 18.50. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par divām stundām (līdz plkst.17.00).
10. Iestādē tiek realizēta vispārējās pirmsskolas izglītības licencēta programma latviešu valodā, saskaņā ar gada tematisko plānu un rotaļnodarbību sarakstu. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguve izglītojamajiem ir bez maksas.
11. 5-6 gadīgiem izglītojamajiem, sakarā ar obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei iestādes apmeklējums ir obligāts katru dienu, izņemot saslimšanas gadījumus.
12. Dienas ritms grupās noteikts saskaņā ar izglītojamo vecumu, ievērojot higiēnas prasības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
13. Grupu skolotāji katru dienu veic izglītojamo apmeklējuma dienu uzskaiti grupas žurnālā, mēneša pēdējā darba dienā veic izglītojamo apmeklējuma dienu kopsavilkumu.
14. Rotaļnodarbības grupās sākas no plkst. 9.00.
15. Lai nodrošinātu izglītojamā ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, izglītojamie uz grupu jāatved līdz brokastu laikam pēc grupas režīma. Ja izglītojamo nav iespējams atvest uz brokastu laiku, viņš jānodrošina ar brokastīm mājās.
16. Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus tās (reģistrējoties pastaigu žurnālā un veicot pastaigas pa norādīto maršrutu), individuālais darbs ar izglītojamajiem ievērojot izglītojamo vecumu.
17. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.) notiek ārpus nodarbību laika. To norises laiku un vietu apstiprina Iestādes vadītāja.
18. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie izglītojamie, iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi, un Iestādes aicināti viesi.
19. Rotaļlietas var nest līdzi, tikai saskaņojot to ar grupas skolotāju.

VI. Kārtība, kādā notiek izglītojamo atvešana uz Iestādi un izņemšana no tās

20. Pirms izglītojamais sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki iepazīstas ar dienas režīmu un pakāpeniski izglītojamo pie tā pieradina, nodrošinot izglītojamajam saskaņotu dienas režīmu mājās ar dienas režīmu Iestādē.
21. Izglītojamo atvest uz Iestādi un no Iestādes izņemt drīkst vecāki, to pilnvarotas personas, brāļi/māsas no 13 gadu vecuma (Bērnu tiesību aizsardzības likums).
22. Atvedot izglītojamo uz Iestādi, vecāki viņu noģērbj ģērbtuvē, ieved grupas telpā un paziņo grupas skolotājai par bērna ierašanos.
23. Vecāki nedrīkst izglītojamo vienu pašu sūtīt uz Iestādi.
24. Grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt izglītojamo no Iestādes, par ko skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā. Vecāki no rīta paziņo grupas skolotājai, ja izglītojamo no Iestādes izņems cita grupas žurnālā norādītā persona.
25. Izglītojamie un vecāki izmanto attiecīgai grupai paredzētās ārdurvis. Tās atver ar durvju koda palīdzību un aizver, lai tās automātiski aizslēgtos. Vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus. Aizliegts staigāt ar ielas apaviem pa grupas telpām (izņemot ģērbtuvi).
26. Izglītojamo no Iestādes var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā, bet ne vēlāk kā līdz plkst.19.00.
27. Grupas skolotājai ir tiesības neatdot izglītojamo personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, personām, kuras pēc izglītojamā ierodas alkohola reibumā vai citu psihotropo vielu iespaidā, kā arī personām, kas jaunākas par 13 gadiem.
28. Atstājot Iestādi, vecākiem ar izglītojamo ir jāatvadās no grupas skolotāja vai skolotāja palīga.

VII. Drošības nodrošināšana iestādē

29. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.
30. Evakuācijas plāns ir izvietots:
30.1.Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads: 1.stāva gaitenī pie zāles un 2.stāva gaitenī pie trepēm.
30.2.Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads: 1.stāvā pie grupas ieejas, 2.stāvā trepju telpā.
30.3.Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība izvietota pie evakuācijas plāna.
31. Atskanot trauksmes signālam, nekavējoties atstāt Iestādes telpas pa evakuācijas izeju.
32. Vecākiem ir tiesības uzzināt no Iestādes personāla un izmantot ārdurvju kodus, bet nedrīkst tos izpaust personām, kas nav saistīti ar Iestādi. Ienākot un izejot no Iestādes vai tās teritorijas aizvērt aiz sevis ārdurvis un vārtiņus.
33. Lai aizsargātu izglītojamo dzīvību un veselību, Iestādē tiek ievēroti sekojoši noteikumi/instrukcijas:
33.1. ugunsdrošības instrukcija;
33.2. darba aizsardzības instrukcijas;
33.3. civilās aizsardzības plāns;
33.4. kārtība, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus izglītības iestādes teritorijas;
33.5. instrukcijas izglītojamajiem: par drošību nodarbību telpās, par ugunsdrošību, par elektrodrošību, par drošību ekskursijās un pārgājienos, par drošību sporta sacensībās un nodarbībās, par drošību iestādes organizētajos pasākumos u.c.
34. Instrukcijās ir ietverta informācija par rīcību ekstremālās situācijās, par rīcību nestandarta situācijās, par ceļu satiksmes drošību, drošību uz ūdens un ledus, par personas un darba higiēnu, par darba drošību, veicot praktiskos darbus.
35. Pirms masu pasākuma apmeklējuma grupas skolotāja ar izglītojamajiem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbību žurnālā. Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
36. Pirms došanās ekskursijās un tālās pastaigās, grupas skolotāja instruē izglītojamos par kārtības noteikumiem pastaigās un ekskursijās. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbību žurnālā. Vienas grupas audzēkņus (līdz 25) pavada divi pieaugušie.
37. Sporta un mūzikas skolotāja iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem zālē 1. un 2. semestra pirmās nodarbības laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāji veic ierakstus nodarbību žurnālā.
38. Peldēšanas nodarbības (izglītojamajiem no 5 gadu vecuma) Inčukalna sporta kompleksa baseinā tiek organizētas atbilstoši drošības instrukcijām un baseina lietošanas noteikumiem. Ar tiem iepazīstina grupas skolotāja, pirms pirmā baseina apmeklējuma 1. un 2. semestrī, par ko veic ierakstu nodarbību žurnālā.
39. Ekstremālās situācijās grupas skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē izglītojamos, skolotājas palīgs izsludina trauksmi un griežas pie Iestādes atbildīgā pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijās.
40. Darbiniekam ir pienākums ziņot Iestādes vadītājai vai atbildīgajai personai Iestādē par gadījumu, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. Iestādes vadītāja rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
41. Iestāde nav atbildīga par izglītojamo personīgajām mantām, kas nav nepieciešamas izglītošanas procesa īstenošanai (personīgās rotaļlietas, grāmatas, rotaslietas, velosipēdi u.c.).
42. Aizliegts:
42.1. smēķēt iestādes telpās, iestādes teritorijā un tuvāk par 10 metriem no teritorijas nožogojuma;
42.2. iegādāties, lietot, glabāt, realizēt, kā arī pamudināt lietot Iestādē vai tās teritorijā alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;
42.3. grupā ņemt saldumus un košļājamās gumijas; svētkos cienastam nest produktus, kas atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.596 ,,Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

VIII. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

43. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, izglītojamie, izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotas personas.
44. Par nepiederošu personu Iestādē tiek uzskatīta jebkura persona, kura nav Iestādes darbinieks, izgītojamais, izglītojamā vecāks, vai vecāka norādīta persona, kam tiesības nodot un izņemt izgītojamo no pirmsskolas iestādes.
45. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta aplecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.
46. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.
47. Nepiederošu personu (apmeklētāju) ienākšana Iestādē ir pieļaujama tikai:
47.1. Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads: pa galveno ieeju (no Zvaigžņu ielas puses).
47.2. Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads: pa galveno ieeju (uz 2.stāva grupu)
48. Nav pieļaujama nepiederošu personu ienākšana grupas telpās, par ko ir atbildīga grupas pirmsskolas skolotāja.
49. Iestādes durvis ir slēgtas. Nepiederoša persona jebkurā gadījumā tiek aicināta Iestādē ienākt tikai izmantojot zvanu, tāpēc tā zvana pie ārdurvīm un durvju atvērājam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un tālāk lūdz to nogādāt pie konkrēta Iestādes darbinieka.
50. Iestādes darbinieks uzzinot, ierašanās iemeslu pavada šo personu līdz mērķim, norādot kabinetu, grupu vai konkrētu personu.
51. Darbiniekam ir pienākums ziņot Iestādes vadītājai vai atbildīgajai personai iestādē par katru iestādei nepiederošas personas ierašanās gadījumu. Ja nepiederoša persona nepakļaujas darbinieku prasībai pamest Iestādi vai Iestādes teritoriju vai rada draudus Iestādei piederošo personu un izglītojamo veselībai vai dzīvībai, Iestādes darbinieka pienākums nospiest trauksmes pogu un ziņot apsardzes dienestam „Evor” pa tālruni 67971515 un Inčukalna novada Pašvaldības policijai pa tālruni 67937102.
52. Jebkuram iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt atrašanās iemeslu Iestādē vai tās teritorijā.

IX. Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par izglītojamo ēdināšanu iestādē

53. Maksu par izglītojamo ēdināšanu vecākiem tiek noteikta, pamatojoties uz spēkā esošo Inčukalna novada domes lēmumu.
54. Izglītojamajiem tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā: brokastis, pusdienas, launags.
55. Ja izglītojamais apmeklē Iestādi uz nepilnu dienu (no plkst.9.00 līdz 12.30) un ēd tikai pusdienas, pēc vecāku rakstiska iesnieguma, par ēdināšanu tiek aprēķināta puse no vienas dienas maksas.
56. Maksa par izglītojamā ēdināšanu netiek ieturēta šādos gadījumos:
56.1. Izglītojamā slimības laikā (pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu). Ja vecāki par izglītojamā saslimšanu paziņo Iestādei pirmajā saslimšanas dienā līdz plkst.9.00 – ar pirmo saslimšanas dienu, pretējā gadījumā ar otro saslimšanas dienu.
56.2. Ja izglītojamais neapmeklē Iestādi citu attaisnojošu apstākļu dēļ, par ko vecāki ir rakstiski informējuši iepriekšējā dienā.
57. Rēķinu par ēdināšanas pakalpojumiem vecāki var saņemt elektroniski vai pie grupas skolotāja, līdz katra mēneša 10.datumam.
58. Maksājumi par izglītojamā ēdināšanu jāveic līdz katra mēneša 20.datumam.
59. Atvieglojumus maksāšanai nosaka Inčukalna novada dome.

IX. Rīcība gadījumos, kad izglītojamais neapmeklē Iestādi

60. Gadījumā, kad izglītojamais neapmeklē Iestādi slimības dēļ, vecākiem par to ir jāpaziņo līdz plkst. 9.00 pirmajā saslimšanas dienā savas grupas skolotājai vai iestādes administrācijai pa tālruni 67977395 (PII „Minka”); 67977950 (filiāle „Lapsiņa”) vai e-pastu: minka.pii@incukalns.lv.
61. Par izglītojamā atgriešanos Iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā līdz plkst.9.00.
62. Ja izglītojamais neapmeklēs pirmsskolas iestādi citu attaisnojošu iemeslu (izņemot slimību) dēļ, vecāki par to informē rakstiski iepriekšējā dienā (aizpilda veidlapu par izglītojamā neierašanos uz pirmsskolas iestādi).

X. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

63. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar izglītojamo vecākiem:
63.1. ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – nodarbību un pasākumu analīzei,
63.2. saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.pantu:
63.2.1. ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, mājas lapas, iekšējās avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai,
63.2.2. žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.
64. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar Iestādes vadītāju un izglītojamo vecākiem, studiju vai zinātniskiem pētījumiem.
65. Izglītojamo vecākiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar Iestādes vadītāju:
65.1. personiskām vajadzībām,
65.2. grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.
66. Citām personām atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Iestādes vadītāja atļauju un rakstisku izglītojamo vecāku piekrišanu. Izglītojamo vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.
67. Izglītojamo personu fotogrāfiju izmantošana bez izglītojamo identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi, uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar izglītojamo vecākiem saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu.
68. Izglītojamā fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai Iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu (piemēram, uzslava par īpašiem sasniegumiem) pieļaujama ar izglītojamā vecāku piekrišanu.
69. Aizliegts fotografēt izglītojamos neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
70. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot izglītojamo fotogrāfijas sociālajos tīklos.
71. Vecākiem ir tiesības pieprasīt, lai dzēstu vai iznīcinātu publiski izvietotās fotogrāfijas, informējot par to Iestādes vadītāju vai grupas skolotāju.
72. Vecākiem ir tiesības vērsties pie Iestādes vadītājas, ja tiek konstatēti izglītojamo fotografēšanas un filmēšanas pārkāpumi.

XI. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

73. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
73.1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;
73.2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
73.3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi;
73.4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
73.5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
74. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

XII. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

75. Noteikumu ievērošana visiem vecākiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta.
76. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
76.1. grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
76.2. vadītāja var nosūtīt vecākiem rakstisku brīdinājumu par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes un rosināt lietu izskatīt Inčukalna novada domes izglītības komitejā.
76.3. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā, ar Inčukalna novada domes lēmumu var atskaitīt izglītojamo no Iestādes izglītojamo saraksta (izņemot 5- 6gadīgos obligātās apmācības izglītojamos).
77. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.
78. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās, grupas vecāku sapulcē vai Iestādes padomē.
79. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret izglītojamo, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

XIII. Kārtība, kādā vecāki un izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

80. Uzņemot izglītojamo Iestādē, vadītāja iepazīstina vecākus ar Iekšējās kārtības noteikumiem un vecāki to apliecina ar savu parakstu.
81. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokolu žurnālā.
82. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties grupas informācijas mapē vecākiem.
83. Iestādē pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Inčukalna novada domē.
84. Izglītojamie ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās.

XIV. Noslēguma jautājumi

85. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes vadītāja, Iestādes pedagoģiskā padome vai Iestādes padome.
86. Noteikumus izstrādā Iestādes vadītāja, tos saskaņo Iestādes padomes un Pedagoģiskajā sēdē.

PII Minka ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likumu,

Vispārējās izglītības likumu,

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” (turpmāk – Iestāde) Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir stimulēt Iestādes skolotāju un darbinieku garu, veidot atvērtu, labvēlīgu un atbildīgu Iestādes kolektīvu.
2. Iestādes skolotājs un darbinieks savā darbībā ievēro Kodeksu. Situācijās, kas nav minētas šajā Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.
3. Kodeksa uzdevumi ir:
3.1. veicināt skolotāja un darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību izglītojamo, viņu vecāku un Iestādes interesēs;
3.2. rosināt skolotājus un darbiniekus būt uzticamiem un taisnīgiem; godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, sekot ētikas pamatprincipiem darbā, savstarpējā saskarsmē un personīgajā uzvedībā.
4. Ikviens Iestādes skolotājs un darbinieks tiek aicināts:
4.1. rūpēties par Iestādes labo slavu, nepieļaut rīcību, kas dara izglītības iestādei negodu un grauj tās prestižu;
4.2. vērsties pret nepamatotām apsūdzībām un citām darbībām, kas var mazināt Iestādes godu un autoritāti sabiedrībā;
4.3. saglabāt un vairot Iestādes izglītības tradīcijas;
4.4. saudzīgi izturēties pret Iestādes īpašumu, taupīt tās rīcībā esošos resursus;
4.5. nenonākt konfliktā ar humānisma principiem un cilvēktiesību normām;
4.6. turēt doto vārdu, pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7. uzturēt cieņas un labestības pilnas savstarpējas attiecības, veidot Iestādē tolerances, uzticamības, taisnīguma, atklātības un atbildības atmosfēru;
4.8. vienlīdzīgi attiekties pret visiem Iestādes kolektīvam piederīgajiem un viesiem; vērsties pret jebkādu diskrimināciju pēc rases, nacionālās piederības, reliģijas, atšķirīgas kultūras, sociālā statusa, politiskās pārliecības, dzimuma, vecuma u. c. pazīmēm;
4.9. ar savu rīcību vai bezdarbību nenodarīt ļaunumu citiem Iestādes kolektīva locekļiem;
4.10. aizstāvēt domas un runas brīvību, bet neizmantot to ļaunprātīgi un savtīgos nolūkos;
4.11. balstīties uz apliecinošiem faktiem, vēršoties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Iestādē un informējot Iestādes vadību vai kompetentas iestādes par ikvienu šādu gadījumu;
4.12. atzīt savas kļūdas un labot tās, būt gatavam atbildēt par savu rīcību un tās izraisītajām sekām;
4.13. nekritizēt aizmuguriski, bet atklāti un konstruktīvi, norādot uz trūkumiem, izvairīties no rupjiem un cieņu aizskarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas. Kritikā nepieļaut personīgo attiecību kārtošanu, bet balstīties uz faktiem, tos godīgi interpretēt un korekti izmantot argumentācijā;
4.14. neizmantot intrigas un liekulību kā savstarpējo attiecību kārtošanas vai karjeras nodrošināšanas veidu un atriebību kā atbildi uz pamatotu kritiku;
4.15. noraidīt kā nepieņemamu uzspiestu prasību paust lojalitāti politiskām personām u. c. autoritātēm, partijām un sabiedriskām organizācijām;
4.16. respektēt citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti;
4.17. nepārtraukti papildināt zināšanas un attīstīt prasmes savas profesionālās darbības jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem.
4.18. nepieņemt jebkādas tiešas vai netiešas dāvanas, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu;
4.19. rīkoties taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

II Iestādes skolotāja rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
5. Iestādes skolotājam, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā, jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi:
5.1. veidot izglītojamajos iejūtību, labestību un saprotošo attieksmi pret atšķirīgu kultūru cilvēkiem, pret veciem, slimiem cilvēkiem, pret pretējo dzimumu, mazākiem bērniem, neaizsargātām būtnēm, kā arī pret cita rakstura cilvēkiem;
5.2. kopt dialoga kultūru;
5.3. vienmēr apzināt savu atbildību pret izglītojamajiem, sabiedrību un cilvēci;
5.4. veicināt izglītojamo potenciālo spēju atraisīšanos un viņu personību veidošanos;
5.5. attīstīt izglītojamo patstāvību, spēju brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties;
5.6. ar savu darbu un dzīvesveidu apliecināt stingru nostāju pret ļaunumu un netaisnību;
5.7. neizmantot savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskus, reliģiskus uzskatus;
5.8. veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un tikumiskās kultūras pilnveidi vecāku un bērnu attiecības kolektīvā;
5.9. veidot un uzturēt dialogu ar izglītojamo vecākiem;
5.10. rūpēties par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā;
5.11. cienīt izglītojamā personību ar tā savdabību;
5.12. katrā izglītojamajā saskatīt pozitīvās īpašības un veidot savas attiecības ar viņu, balstoties uz tām;
5.13. nedalīt savus izglītojamos tīkamajos un netīkamajos;
5.14. uzklausīt izglītojamo domas un rēķināties ar tām;
5.15. uzklausīt izglītojamā kritiku un nezaudēt pašsavaldīšanos;
5.16. uzklausīt vecāku kritiskās piezīmes un censties rast kopīgu risinājumu;
5.17. būt iecietīgam, labestīgam, nepieļaut rupjību attiecībās ar izglītojamajiem, kolēģiem, vecākiem;
5.18. mācīt izglītojamo būt iejūtīgam pret citiem un pārvarēt vājības sevī;
5.19. neizpaust un neizmantot viņam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos izglītojamo noslēpumus;
5.20. attiecības ar izglītojamajiem nepieļaut izsmieklu, ļaunu ironiju, iebiedēšanu;
5.21. iejūtīgi izturēties pret izglītojamajiem, kuriem ir īpašās vajadzības, nekad neatgādināt tiem viņa fiziskos vai garīgos trūkumus;
5.22. izsakot padomus un aizrādījumus, ņemt vērā izglītojamā vecuma psiholoģiskās īpatnības un iespējas uztvert apmācību;
5.23. izglītojamajam neizteikt nepatīkamu patiesību publiski, citu vienaudžu klātbūtnē;
5.24. neteikt vecākiem nepatīkamu patiesību par viņu bērnu cita klātbūtnē;
5.25. nedarīt neko tādu, kas varētu mazināt bērna cieņu un respektu pret saviem vecākiem un citiem viņam tuviem cilvēkiem;
5.26. nepieprasīt un nepieņemt nelikumīgu samaksu no izglītojamā vecākiem par apmācību un konsultācijām, nepasniegt maksas privātstundas saviem izglītojamiem tajos mācību priekšmetos, kurus skolotājs Iestādē pasniedz;
5.27. ar savām zināšanām, rīcību un stāju vienmēr rādīt izglītojamajiem ētiskas uzvedības piemēru, apliecinot Kodeksa nozīmi izglītības iestādes ikdienas dzīvē.
III Iestādes darbinieka rīcības profesionālās ētikas pamatprincipi
6. Darbinieks izturas ar cieņu pret Iestādi, darba devēju un Iestādes darbiniekiem:
6.1. amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;
6.2. apzinās, ka ētiska uzvedība ir atkarīga nevis no vadības rīkojumiem, bet gan no personiskās attieksmes pret saviem pienākumiem un ētikas normām;
6.3. saskarsmē ar citām personām nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu; nepieļauj kolēģu aprunāšanu, ir pieklājīgs, iecietīgs, laipns, izpalīdzīgs;
6.4. izturas ar cieņu pret visu profesiju pārstāvjiem, respektējot ikviena likumiskās intereses, viņu veikto darbu, tiesības un pienākumus un neizmantojot neliterāro leksiku;
6.5. ar savu izturēšanos pret citiem darbiniekiem un personām nerada pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību un ietekmējamu stāvokli;
6.6. nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē;
6.7. sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;
6.8. nekavē oficiālu informāciju, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, un nesniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju; drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību vai konfidencialitāti;
6.9. informāciju, kas darbiniekam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, prettiesiski neizpaust un neizmanto mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu;
6.10. veicot savus pienākumus: nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi; nenoniecina citu darbinieku darbu;
6.11. ir kompetents savā specialitātē, pastāvīgi papildina savas zināšanas un iemaņas;
6.12. neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot Iestādes reputāciju;
6.13. strādājošie ar cieņu uzklausa citu darbinieku viedokli, bet viedokļu nesakritības gadījumos sniedz objektīvus un korektus argumentus;
6.14. ievēro darba disciplīnu, darbā par primāro uzskata amata pienākumu pildīšanu. Darbu veic rūpīgi un apzinīgi, uzņemoties personīgu atbildību par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām;
6.15. vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, darbinieks ievēro ētikas pamatprincipus un normas;
6.16. ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu Iestādē.
IV Iestādes Ētikas kodeksa realizācija
7. Iestādes Kodekss ir pieejams visiem tās skolotājiem, darbiniekiem un sabiedrībai: tas atrodams Iestādes lietvedībā, elektroniskā formā – Iestādes mājas lapā.
8. Ar Kodeksu tiek iepazīstināts ikviens Iestādes kolektīva loceklis un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes, kā arī visi tie, kas stājas darba attiecībās ar Iestādi.
9. Darbinieks sniedz informāciju tiešajam vadītājam par šī kodeksa pārkāpumiem, ko izdarījuši citi darbinieki, gadījumiem, kad tie rīkojas nelikumīgi, neētiski.
10. Grozījumus un papildinājumus Kodeksā var ierosināt Iestādes vadītājs, darbinieki, metodiķis. Tos apstiprina Iestādes vadītājs.

Iestādes padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 31.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” padome (turpmāk – padome).
2. Padome darbojas saskaņā ar Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka”
( turpmāk – iestāde) nolikumu un šo nolikumu.
3. Padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

II. Padomes darbības funkcijas un galvenie uzdevumi

4. Piedalās izglītības procesa un tā rezultāta apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
5. Ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus (ievērojot Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minēto) nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).
6. Izstrādā priekšlikumus Iestādes attīstības plānam, Iestādes nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, ierosina Iestādes vadītājam nepieciešamās izmaiņas.
7. Risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.
8. Apkopo vecāku un kolektīva locekļu priekšlikumus Iestādes darbības uzlabošanai, izstrādā priekšlikumus administrācijai to realizēšanai.
9. Ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību) interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
10. Lemj par vecāku iesaistīšanu saimniecisko jautājumu risināšanā.
11. Izsaka priekšlikumus par Iestādes budžeta plānošanu un iestādes budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātēm.
12. Sekmē, lai pieņemtie lēmumi veicinātu Iestādes darbības uzlabošanu.
13. Sekmē Iestādes un sabiedrības sadarbību.

III. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība
14. Padomes sastāvā ir:
14.1. izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji no katras grupas;
14.2. iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji;
14.3. iestādes vadītāja.
15. Vecāku pārstāvji padomes sastāvā ir vairākumā. Vecāku pārstāvis padomē nevar būt pedagogs, kura bērns apmeklē iestādi.
16. Iestādes padomes sastāvu apstiprina Iestādes vadītāja.
17. Padomi vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl balsojot no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi.
18. Padomes priekšsēdētājs:
18.1. organizē padomes darbu saskaņā ar padomes apstiprinātu darba plānu;
18.2. apstiprina padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes;
18.3. izsaka priekšlikumus Iestādes attīstības plānam;
18.4. sniedz pārskatu Iestādes bērnu vecāku konferencē (kopsapulcē) par padomes darbu;
18.5.sadarbojas ar Iestādes vadītāju un dibinātāju (pašvaldības) un saņem savas kompetences ietvaros ar iestādes darbību saistītos dokumentus un informāciju.

IV. Padomes darba organizācija
19. Iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes (mācību) gadā. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
20. Padome lēmumus pieņem balsojot.
21. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no padomes sastāva.
22. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
23 Padomes sēdes protokolē, protokolista pienākumus veic vēlēts pedagogu pārstāvis.
24. Padomes sēžu protokolus noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām un glabā saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru.
25. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar padomes sēžu protokoliem.

V. Noslēguma jautājumi
26. Padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja lēmumus.

VI. Grozījumi padomes nolikumā

27. Grozījumus iestāde padomes nolikumā veic pēc padomes, vadītāja vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
28. Iestādes padomes nolikumu un grozījumu tajos apstiprina vadītāja, iepazīstinot ar to padomes locekļus Iestādes padomē .
29. Grozījumus iestādes padomes nolikumā apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.

Saistošie noteikumi Nr.4

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un 26.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde)(1.pielikums);
1.2. kārtību, kādā Inčukalna novada un Pierīgas administratīvajā teritorijā reģistrētas privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Inčukalna novada un Pierīgas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Darbinieks – Inčukalna novada domes (turpmāk – Domes) darbinieks, kurš veic pieteikumu reģistrāciju Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindā;
2.2. Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rinda – pašvaldības vienota rinda (turpmāk – Rinda), kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;
2.3. Komisija – ar Inčukalna novada domes lēmumu izveidota Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras sastāvā ietilpst Darbinieks, Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viens Inčukalna novada domes Sociālā dienesta un viens Inčukalna novada Bāriņtiesas pārstāvis;
2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē;
1.5. pašvaldības līdzfinansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;
2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;
2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
3. Pašvaldības finansētu vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.
4. Programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai

5. Pieteikumu (2.pielikums) reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Inčukalna novada domē (turpmāk – Dome) no brīža, kad tiek reģistrēta bērna dzimšana. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi tiek reģistrēti Rindā pieteikumu reģistrācijas kārtībā.
6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai Inčukalna novada domes Kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē, vecāki (persona, kas realizē aizgādību) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu. Ja vecāki vēlas mainīt izglītības iestādi, raksta iesniegumu brīvā formā.
7. Darbinieks, saņemot vecāku (personas, kas realizē aizgādību) reģistrācijas pieteikumu:
7.1. informē vecāku par pirmsskolas iestādē īstenojamajām pirmsskolas izglītības programmām un noskaidro, kurā pirmsskolas izglītības programmā vecāks vēlas bērnu reģistrēt;
7.2. pārbauda, vai vecāka norādītā bērna un vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) datiem.
8. Vecāks informē darbinieku par reģistrācijas pieteikumā norādītā bērna brāļiem/māsām, kuri jau apmeklē konkrēto pirmsskolas iestādi. Darbinieks pārbauda šo informāciju un reģistrācijas pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas statusa “brālis/māsa” piešķiršanu. Ja laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss “brālis/māsa”, jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē, neviens no “brāļiem/māsām” vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas statusu “brālis/māsa” atceļ un nepiemēro.
9. Darbinieks aizpildīto pieteikumu izdrukā divos eksemplāros. Vecāki pārbauda aizpildīto pieteikumu un ar savu parakstu apliecina informācijas patiesumu. Vienu eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek pašvaldības rīcībā.
10. Pieteikumi tiek reģistrēti Inčukalna novada domes Kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē un nodoti Darbiniekam.
11. Darbinieks pieteikuma iesniedzējam bērnam piešķirto rindas kārtas numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža pašvaldībā, nosūta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai pasta adresi.
12. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības lūgt Darbiniekam izsniegt dokumentālu apstiprinājumu par piešķirto rindas kārtas numuru, ierodoties personīgi pašvaldībā vai iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
13. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti šādos reģistros:
13.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Inčukalna novadā;
13.2. 2.pakāpes reģistrā, ja bērna un vecāku dzīvesvieta nav deklarēta Inčukalna novadā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc 1.reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.
14. Pieteikumus Rindā sistematizē pēc Izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi, gadu, kad nepieciešama vieta Izglītības iestādē. Ja Izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā (3.pielikums).
15. Pieteikumi Rindā tiek anulēti, ja:
15.1. vecāki (persona, kas realizē aizgādību) pieteikumu rakstiski atsauc;
15.2. bērns tiek uzņemts Inčukalna pašvaldības Izglītības iestādē.
16. Ja vecāki (persona, kas realizē aizgādību) vēlas veikt izmaiņas reģistrācijas pieteikumā – mainīt sākotnēji atzīmētās izglītības iestādē īstenojamajās pirmsskolas izglītības programmas veidu, iesniedz Darbiniekam rakstisku iesniegumu brīvā formā un Darbinieks bērnu reģistrē rindā no jauna.
17. Dome nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv., iekļaujot informācijā uzņemto bērnu identifikācijas numuru, dzimšanas gadu un pieteikšanās datumu.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai

18. Izglītības iestādes vadītājs līdz 31.maijam informē Komisiju par brīvajām vietām Izglītības iestādē.
19. Pretendentu sarakstā uz konkrēto Izglītības iestādi Komisija iekļauj bērnus, kuri līdz attiecīgā gada 1.septembrim sasnieguši pusotra gada vecumu, atbilstoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē.
20. Pretendentu saraksts PII Jancis un PII Minka tiek izveidots pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:
20.1. bērni, kuri tajā kalendārajā gadā sasnieguši vecumu, no kura sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un kuru dzīvesvieta deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
20.2. bērni, kuriem piešķirts ārpuskārtas statuss;
20.3. Inčukalna novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
20.4. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta un vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Inčukalnā novada administratīvajā teritorijā.
21. Darbinieks pēc 31. maija paziņo pretendentu vecākiem (elektroniski vai uz pasta adresi) par iespēju apmeklēt Izglītības iestādi.
Vecākiem ir pienākums, saņemot paziņojumu no Komisijas par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē, 15 dienu laikā informēt par informācijas saņemšanu un Izglītības iestādes apmeklēšanu.
22. Lēmumu par bērnam vietas piešķiršanu Izglītības iestādē pieņem Komisija.
23. Komisijas sēdes ir slēgtas un tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un protokolētājs. Komisija ir atbildīga par datu neizpaušanu Fizisko personu datu aizsardzības likuma ietvaros.
24. Pamatojoties uz protokolu, tiek sagatavots Izglītības iestādēs uzņemto bērnu saraksts.
25. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, Izglītības iestādes vadītājs līdz 30.augustam nokomplektē grupas un ar bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem noslēdz līgumu.
26. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:
26.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;
26.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;
26.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).
26.4. medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
26.5. profilaktisko potēšanas karti;
26.6. izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām.
27. Ja vecāki 15 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 26.punktā noteiktos dokumentus, Komisija lemj par nepieciešamību atkārtoti izskatīt reģistrācijas pieteikumu.
28. Izglītības iestādes vadītājs līdz 30.augustam izdodot rīkojumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un, līdz 1.septembrim reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.
29. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs informē par brīvajām vietām Darbinieku.
30. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas ir:
30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem), ja vismaz viens no bērnu vecākiem deklarēts Inčukalna novadā. Jāiesniedz dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
30.2. Inčukalna pašvaldības pirmsskolas iestādēs jau uzņemto bērnu māsām/brāļiem;
30.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir izziņa no darbavietas;
30.4. konkrētās pirmsskolas iestādes darbinieka bērnam uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo vietu rindas reģistrā;
30.5. bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
30.6. ar Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienesta atzinumu.
31. Ja bērns pirmsskolas iestādē uzņemts, bet vecāki vēlas pirmsskolas iestādi mainīt, ir iespējama pirmsskolas iestādes maiņa, vienojoties ar citiem vecākiem, kuriem šāda pirmsskolas iestāžu maiņa ir pieņemama. Vecāki iesniedz atbilstošus iesniegumus abu iesaistīto pirmsskolas iestāžu vadītājiem.
32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu vadītāji izdod izdodot rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, kā arī kā arī ar vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) noslēdz līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē.
33. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.
34. Izglītības iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta:
34.1. bērna slimības vai karantīnas laikā;
34.2. bērniem, kuriem ar ģimenes ārsta izziņu noteikts atveseļošanās periods;
34.3. vecāku slimības laikā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu;
34.4. vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
35. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt Izglītības iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā Izglītības iestādes vadītājs paziņo Darbiniekam par brīvajām vietām Izglītības iestādē un uz laiku rindas kārtībā tiek uzņemts bērns, atbilstoši vecuma grupai.
36. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30. aprīlim iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
37. Pirmsskolas iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagogu atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu vismaz uz četrām nedēļām, par to trīs mēnešus iepriekš informējot vecākus. Pirmsskolas iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukšanu vadītājs saskaņo ar domi.

IV. Bērnu atskaitīšana no izglītības iestādes

38. Bērnu atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai iestājoties kādam no šo noteikumu 39.punktā minētajiem gadījumiem.
39. Iestādes vadītājam ir tiesības ierosināt atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes šādos gadījumos:
39.1. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;
39.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
39.3. ja vecāki nav ievērojuši pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ja pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi saistīti ar bērnu pamattiesību neievērošanu, vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem informē Bāriņtiesu.
39.4. ja bērns pirmsskolas iestādi nav apmeklējis bez attaisnojoša iemesla vienu mēnesi vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks pirmsskolas iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes;
39.5. un citos gadījumos, ja tādi paredzēti citos normatīvajos aktos.
40. Izglītības iestādes vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas 20 dienu laikā vecāki neveic pārkāpumu novēršanas pasākumus, Komisija pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un trīs dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju vecākiem.
41. Par bērna atskaitīšanu Komisija pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.
42. Izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja Izglītības iestādē saņemts šo noteikumu 38.punktā minētais iesniegums un atzinums) vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim izsniedz izziņu par programmas apguvi un līdz 30.augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes.

V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē

43. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, ja:
43.1. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
43.2. bērns ir vismaz gadu reģistrēts Rindā pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un pēc pieteikumā norādītā vēlamā Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika nav uzņemts attiecīgajā Izglītības iestādē.
44. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai izvēlētajā Privātajā izglītības iestādē vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis aizpilda pieteikumu un iesniedz Inčukalna novada domē;
45. Ja šo noteikumu 44.punktā minētā Privātā izglītības iestāde piekrīt sniegt bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu, Dome pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, uz kuru pamatojoties, tiek slēgts līgums starp domi, vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un Privāto izglītības iestādi par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu uz laiku, līdz bērns tiek uzņemts attiecīgajā pašvaldības finansētā izglītības iestādē.
46. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un dome lauž līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Privātajā izglītības iestādē, ja:
46.1. bērna un/vai vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā;
46.2. Dome konstatē, ka piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem;
46.3. bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Pašvaldība pārtrauc izmaksāt līdzfinansējumu 30 kalendāra dienas pēc tam, kad bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
47. Ja bērnu uzņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi.
48. Bērna likumīgajam pārstāvim, kura bērns apmeklē privāto izglītības iestādi un kuram piedāvā vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir tiesības atteikties no šā piedāvājuma un turpināt saņemt pašvaldības atbalstu, ja uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir citi pretendenti.

VI. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

49. Darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
50. Komisijas un Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Inčukalna novada domē.
51. Inčukalna novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28.septembra Inčukalna novada domes saistošie noteikumu Nr.19/2011 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (2011.gada 28.septembra Inčukalna novada domes lēmums Nr. 16-1§).

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts

Obligātās literatūras saraksts

Pedagoģiskā darba plāns

Galvenie uzdevumi

Sazinies ar mums

Tev ir jautājumi par pirmsskolas izglītības iestādi MINKA? Labprāt uzklausīsim arī Tavus ieteikumus, idejas.